Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-69

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5027 van de heer Ceder d.d. 8 mei 2006 (N.) :
Strafinrichtingen. — Begroting van het humanresourcesbeheer.

Uit de audit van het humanresourcesbeheer bij de Strafinrichtingen, die begin 2005 werd uitgevoerd, blijkt dat voor de bezoldiging van bijna alle personeelsleden van het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen slechts twee basisallocaties worden gebruikt. Dit belemmert de budgettaire transparantie en doet afbreuk aan het beginsel van de begrotingsspecialiteit. Er worden wel specifieke basisallocaties ingeschreven voor de bezoldiging van personeelsleden die belast zijn met de elektronische bewaking van gevangenen. Dat is al een stap in de goede richting, maar het is absoluut onvoldoende. Er moet een begrotingsstructuur komen waarin een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de diverse beheersentiteiten : strafinrichtingen, justitiehuizen, veiligheidskorpsen en commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook binnen de administratie wordt dat toegegeven.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds doorgevoerd om tot een transparante begrotingsstructuur te komen, waarin het beginsel van de begrotingsspecialiteit wordt gerespecteerd ?

Antwoord : Een herstructurering van de budgettaire structuur voor het geheel van de gevangenissen is misschien een oplossing die dient onderzocht te worden. Een opdeling per gevangenis lijkt echter niet opportuun omwille van de rigiditeit die daaruit voortvloeit met betrekking tot het beheer van de middelen. Er bestaan trouwens tabellen die maandelijks opgesteld worden betreffende de evolutie van het personeel per gevangenis. Deze tabellen vormen de basis om te kunnen rekruteren in overeenstemming met de aanwervingperspectieven zoals omschreven in het personeelsplan.

Om de efficiŽntie van deze processen te verbeteren, werd door de FOD een Business Process Reengineering Personeelsplanning opgestart waarin de specificiteiten per gevangenis opgenomen worden.

Naast de boordtabellen met de effectieven, is er maandelijks tevens een tabel waarin de werkelijke uitgaven vergeleken worden met de geschatte en gebudgetteerde uitgaven. Deze tabel wordt ter beschikking gesteld van de Inspectie van FinanciŽn.