3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de dotatie van het SCK» (nr. 3-1881)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Onlangs werd aangekondigd dat het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie, het SCK, gaat samenwerken met zijn Franse tegenhanger CEA. De twee instituten zullen de haalbaarheid van een nieuw type onderzoeksreactor onderzoeken. Dat is zeker en vast goed nieuws voor het SCK, dat met de aangekondigde sluiting van Belgonucléaire werd geconfronteerd. Ook viel te horen dat het SCK het met een verminderde dotatie van 3 miljoen euro zou moeten stellen.

Vreemd genoeg kwam kort hierna het nieuws dat het SCK een extra dotatie krijgt. Voor 2006 is dat 7 miljoen euro, voor 2007 4 miljoen euro en voor 2008 is dat 2 miljoen euro. Dat is logisch, aangezien het SCK zich voorbereidt op de sluiting van Belgonucléaire, waaraan het diensten leverde en waarvan het als aandeelhouder dividenden ontving.

Het bericht werd echter gecounterd door de mededeling in de beleidsverklaring dat niet de overheid, maar SUEZ zal zorgen voor een extra dotatie van minimum 3 miljoen euro aan het SCK. Ik stel me vragen bij de plotse ommekeer binnen het beleid om over te schakelen naar een verhoging van het budget voor het SCK en de verstrekker van de fondsen, aangezien voordien een tendens was om de dotatie af te bouwen.

Waarom financiert SUEZ het SCK met 3 miljoen euro? Hoe zal de financiering van het SCK door de overheid gebeuren? Hoe verklaart de minister die drastische koerswijziging, en wordt ze door de voltallige regering gedragen?

Welke redenen geeft de minister voor de samenwerking met het CEA en wat is daarbij het voordeel voor ons land, aangezien het gaat om een reactor in Frankrijk? Is die samenwerking conform de statuten van het SCK?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De ondertekening van het samenwerkingsakkoord met het Franse CEA ligt niet aan de basis van de verhoging van de dotatie. Beide zaken staan los van elkaar.

De dotatie van het SCK wordt verhoogd om het SCK in 2006, 2007 en 2008 de nodige ademruimte te geven om zich te reorganiseren zodat het tegen 2009 met een indexaangepaste dotatie (op basis van de dotatie van 2004) budgettair in evenwicht kan werken. Midden dit jaar was duidelijk gebleken dat dit met de initieel toegestane dotatie niet mogelijk was. Het jaar 2005 werd afgesloten met een deficit van 4,9 miljoen euro; voor 2006 en 2007 zijn respectievelijk deficits van 5,5 miljoen euro en 7,5 miljoen euro voorzien. De sluiting van Belgonucléaire, goed voor een jaarlijkse inkomst van 5 tot 6 miljoen euro (dividenden en diensten) en de constant stijgende personeelskosten lagen aan de basis van die deficitaire budgettaire toestand.

Zonder de toegestane supplementaire toelagen van 7 miljoen euro in 2006, 4 miljoen in 2008 en 2 miljoen in 2009, had het SCK nu reeds verregaand moeten herstructureren, met banenverlies voor een honderdtal personeelsleden, en een mogelijke sluiting van sommige van zijn installaties, zoals BR2 met gevolgen voor de radio-isotopen.

Tegen 2009 moet het SCK budgettair voortwerken met een geïndexeerde dotatie op basis van de dotatie van 2004. Aangezien de indexaanpassing lager is dan de gemiddelde stijging van de personeelskost, namelijk 4% op jaarbasis, is het SCK genoodzaakt zijn externe inkomsten te verhogen. Het afsluiten van een contract met het Franse CEA kadert hierin.

Het huidige akkoord bestaat uit twee onderdelen. Een eerste is een samenwerking rond een geplande experimentele reactor, Jules Horowitz, in Frankrijk waarvoor het SCK de nodige voorstudies en kwalificaties zal doen in de BR2 reactor in Mol. Dit contract geeft het SCK gegarandeerde supplementaire inkomsten ten belope van 8 miljoen euro gespreid over een achttal jaar.

Een tweede is een samenwerking rond de haalbaarheidsstudie van een nieuw type onderzoeksreactor voor de `minimisatie' van nucleair afval. Ook dit contract geeft uitzicht op bijkomende inkomsten voor het SCK.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - In verband met de dotatie aan het SCK wil ik er toch op wijzen dat een van de prioritaire taken van het centrum volgens de eigen statuten is onderzoek te verrichten naar veiligheidsaspecten, beheer van kernafval en bescherming van mens en omgeving. Ik hoop dat het SCK zich hoofdzakelijk met deze kerntaken zal bezighouden en in het bijzonder een oplossing zal zoeken voor her kernafval.

Over de samenwerking met SUEZ blijf ik toch vragen hebben. In hoeverre zijn wij nog vrij het beleid te voeren dat we wensen en hebben we nog een impact? Als ik hoor dat een eventuele nieuwe kernreactor - als die er ooit komt - misschien het best in Mol komt te staan, dan doorkruist dat toch onze beleidsbeslissing rond de kernuitstap, die nog altijd niet herroepen is.

We zullen dit dossier in elk geval van zeer nabij blijven volgen en ik weet dat we daarin ook beleidsmatig worden gesteund.

Tot slot wil ik toch nog even terugkomen op het incident van daarnet. Ik vind het misplaatst dat mensen die antwoorden op vragen komen voorlezen, worden aangevallen, vooral als het om mevrouw Van Weert gaat, die de vragen aan haar altijd zelf beantwoordt en ook altijd bereid is tot een debat wanneer het gaat over zaken die op een of andere manier tot haar bevoegdheidsdomein behoren, ook als de eigen minister er niet is. Bovendien leest ze altijd alle antwoorden in de taal van de vraagsteller. Anderen maken deze drie elementen misschien niet altijd waar en ik vind het dan ook bijzonder erg dat precies mevrouw Van Weert wordt aangevallen op een negatieve ingesteldheid die zij zelf absoluut niet heeft.