3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het cellencomplex in het nieuwe Justitiepaleis te Antwerpen» (nr. 3-1893)

De voorzitter. - Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Uit Antwerpen komen berichten als zouden in het cellencomplex van de kelderverdieping in het fonkelnieuwe Vlinderpaleis reeds 27 eenpersoonscellen om technische redenen buiten dienst zijn, zodat tot vijf gedetineerden tegelijk in één cel moeten verblijven.

Is het waar dat het cellencomplex in het Antwerpse Vlinderpaleis technische gebreken vertoont, zoals sloten van celdeuren die te zwak zijn voor de zware deuren, vernielde intercomapparaten met loshangende elektrische bedrading tot gevolg, overstroming in geval van een hevige regenbui?

Klopt het dat vijf personen moesten verblijven in een eenpersoonscel? Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen om hieraan te verhelpen? Kan een en ander worden verhaald? Kunnen ontwerpers en/of uitvoerders aansprakelijk worden gesteld? Zal dit ook gebeuren?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Het is niet zo dat er soms tot vijf personen in één cel verblijven. Het cellencomplex bevat wel collectieve cellen die daarvoor zijn opgevat.

Voor wat de sloten betreft, kan ik meedelen dat een 20-tal sloten van de celdeuren kapot waren wegens vandalisme. Deze zijn reeds allemaal vervangen door sloten van een beter type.

De wateroverlast is gebeurd tengevolge van een overstroming van de Amamtunnel die onder het gebouw doorliep van het Vlaams Gewest. Het gaat hier niet om een technisch probleem, aangezien er in een groot deel van Antwerpen toen wateroverlast was.

Door zwaar vandalisme zijn de beschermingspanelen van de intercomapparaten in een twintigtal cellen beschadigd. De Regie der Gebouwen werkt momenteel aan de vervanging van die apparatuur en er wordt aangedrongen om die cellen zo vlug mogelijk in orde te brengen.

De mogelijke verantwoordelijkheid van de ontwerpers wordt eveneens onderzocht.