3-187

3-187

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over ęhet gebruik van wapens met verarmd uranium in LibanonĽ (nr. 3-1270)

De voorzitter. - De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Op 12 augustus werd de Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies bijeengeroepen naar aanleiding van de regeringsbeslissing Belgische troepen te sturen naar Libanon. De minister van Landsverdediging heeft toen een bijzonder open gesprek gevoerd met aanwezige commissieleden en met een twintigtal militairen die de missie kwamen toelichten. Ook het gebruik van wapens met verarmd uranium kwam daar ter sprake. De minister zei dat ter plekke zou worden nagegaan of IsraŽl dat soort van wapens had gebruikt.

Nu lazen we op 28 oktober in The Independent dat in een krater in Chiam in Libanon in een grondstaal van 25 gram zwak verrijkt uranium is gevonden. Ik heb de minister de webstek meegedeeld waar hij die gegevens kan consulteren. Wij zijn deze week nog door enkele kabinetsmedewerkers van de minister ontvangen. Ik heb hen gezegd dat ik de minister zelf in de Senaat de volgende vragen zou stellen.

Heeft hij weet van dat gevonden grondstaal met zwak verrijkt uranium?

Hebben onze troepen in Libanon al onderzoek gedaan naar verarmd of verrijkt uranium in de grond. Zo ja, wat waren de resultaten?

De heer Patrick Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Flahaut.

Ik heb geen weet van de feiten die de senator aanhaalt.

In voorbereiding van de opdracht in Libanon zijn op verschillende plaatsen, en voornamelijk binnen en in de omgeving van het kamp in Tibnin, stalen van de ondergrond genomen. Er werden geen abnormaal hoge waarden vastgesteld. Al het personeel werd hierover ingelicht en het ontmijningspersoneel in het bijzonder kreeg duidelijke richtlijnen om zich bij ontmijningsacties preventief te beschermen.

Elke deelnemer aan de opdracht is uitgerust met een individuele dosimeter. De wekelijkse aflezingen daarvan hebben tot nu toe geen onrustwekkende waarden gegeven.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Mijn vraag is in de eerste plaats geÔnspireerd door een bekommernis voor onze soldaten in Libanon, die mogelijk aan stralingen worden blootgesteld. Tegelijk wil ik de aandacht van de minister vestigen op enkele wetsvoorstellen die in de Kamer en de Senaat zijn ingediend en waarin een verbod op het gebruik van verarmd uranium is opgenomen. De indieners hopen dat BelgiŽ op dit terrein eenzelfde voortrekkersrol zal spelen als voor de clusterbommen.