3-185

3-185

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 OKTOBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng (Stuk 3-1876)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 3-1876/1.)

De voorzitter. - Het woord is aan mevrouw de Bethune voor een mondeling verslag.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V), rapporteur. - Ik dank de collega's dat zij via de verkorte procedure unaniem deze resolutie hebben goedgekeurd waarin we onze grote bezorgdheid uiten over het lot van de Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng. Hij werd op 15 augustus opgepakt en wordt op een onbekende plaats gevangen gehouden. Het is niet duidelijk wat hem ten laste wordt gelegd. Zijn echtgenote en twee kinderen hebben huisarrest gekregen en mogen geen bezoek ontvangen. Wij vragen dat de regering haar bezorgdheid over het lot van betrokkene aan de Chinese autoriteiten zou meedelen en zou pleiten voor een snel en transparant proces waarbij de rechten van de verdediging worden gerespecteerd. Wij vragen tevens dat de regering dit probleem aankaart op het niveau van de Europese raad van ministers en de Europese Commissie om in dit en gelijkaardige dossiers Europa op eenzelfde lijn te krijgen. Het ligt in de lijn van het beleid van de Senaat om op te komen voor het lot van moedige en bekende mensenrechtenactivisten. We hebben daarover vorige maanden een omvattende beleidsnota en resolutie goedgekeurd.

Gao Zhisheng staat bekend als één van de tien meest vermaarde advocaten in China. De voorbije jaren is hij herhaaldelijk opgekomen voor burgers die problemen hadden met de overheid inzake mensenrechten en godsdienstvrijheid. Hij is ook opgekomen tegen orgaanhandel. Terecht geven wij weerklank aan het werk van de civiele maatschappij op dit vlak. Verschillende collega's hebben de minister van Buitenlandse Zaken daarover vragen gesteld omdat ze weten dat het lot van deze mensenrechtenadvocaat in gevaar was. De minister heeft meermaals geantwoord dat dit dossier door de Belgische autoriteiten van dichtbij wordt gevolgd.

De heer Paul Wille (VLD). - Onze fractie is niet gelukkig met dit initiatief. Ik geef toe dat ons reglement strikt werd gevolgd. Het lot van de betrokkene en de discussie over de ontwikkeling van de democratie in China verdienen echter beter dan de resolutie die nu voorligt.

De tekst van de resolutie uit onder meer de hoop dat de rechtsgang correct zal verlopen. Mevrouw de Bethune zegt dat het over mensenrechten gaat. Ik weet niet hoe leuk wij het zouden vinden indien China zich zou gaan bezighouden met het schromelijk onrecht dat wordt aangedaan aan mensen die vijf jaar moeten wachten voordat het Hof van Straatsburg uitspraak doet over hun mensenrechten. Het gaat om 65.000 dossiers.

Ik heb bijvoorbeeld veel meer vertrouwen in het akkoord tussen de OESO en de Volksrepubliek China dat voor een aantal punten de mogelijkheid geeft gedurende vijf jaar competente mensen van beide zijden op de meest neutrale manier te laten toezien op de ontwikkeling van de rule of law, en te laten nagaan of mensen, terecht of niet, al dan niet politiek geïnspireerd, worden gearresteerd en/of berecht.

De resolutie lijkt mij vrij inhoudsloos. Als er niet in staat wat men in feite wil zeggen, kan men beter een andere resolutie opstellen. De VLD-fractie zal zich dan ook bij de stemming over de resolutie onthouden. Daarmee willen we duidelijk maken dat we het eens kunnen zijn met de strekking, maar niet met de manier waarop artikel 22.3 van het reglement hier wordt toegepast aangezien het voor uitzonderlijke en hoogdringende situaties is bedoeld.

De resolutie met de karwats door de Senaat jagen, komt noch de Senaat, noch de betrokkene ten goede.

M. Philippe Moureaux (PS). - Ce genre de motion me fait un peu songer aux opéras où l'on voit des choeurs chanter « Nous avançons, nous avançons ! » en restant sur place.

Pendant que nous votons sur cette excellente intention, nos excellences défilent à Pékin et vont se prosterner devant le pouvoir chinois.

Je pose donc la question : jusqu'où irons-nous dans l'hypocrisie ?

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous devons utiliser tous les moyens mis à notre disposition, même s'ils sont limités, pour aider M. Gao Zhisheng. C'est la moindre des choses.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.