Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-67

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Buitenlandse Handel

Vraag nr. 3-4901 van de heer Ceder d.d. 11 april 2006 (N.) :
Wetenschappelijke instellingen. — Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. — Inventaris. — Rekeningen. — Proces-verbaal kastoestand.

Het Rekenhof heeft de rekeningen 2002 en 2003 gecontroleerd van verschillende wetenschappelijke instellingen die staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn : het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ Albert I, het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de ProvinciŽn, en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Het Rekenhof wijst op meerdere tekortkomingen.

1. In al deze staatsdiensten laat het bijhouden van de fysieke inventaris te wensen over. Aangekochte goederen worden met vertraging ingeschreven. Buiten gebruik gestelde goederen blijven soms in de inventaris staan en nergens wordt de fysieke aanwezigheid van de goederen regelmatig gecontroleerd.

2. In de rekeningen ontbreekt stelselmatig een staat van vastgestelde rechten. Nochtans moet volgens artikel 21, 1ļ van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 de rekenplichtige de vastgestelde rechten registreren en de betalingen verrichten. Bovendien zijn er nog steeds geen duidelijke instructies uitgevaardigd voor het annuleren van de vastgestelde rechten. Er wordt geen jaarlijks proces-verbaal van de kastoestand opgemaakt.

Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om in deze wetenschappelijke instellingen een behoorlijke fysieke inventaris te laten opmaken ?

Waarom ontbreekt in de rekeningen ę stelselmatig Ľ een staat van vastgestelde rechten ? Heeft de geachte minister deze situatie al laten rechtzetten ? Zo nee, tegen welke datum zal dat dan gebeuren ?

Waarom werd geen jaarlijks proces-verbaal van de kastoestand opgemaakt ? Heeft de geachte minister de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit voortaan wel gebeurt ?