3-175

3-175

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de wapenwet» (nr. 3-1210)

De voorzitter. - De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De nieuwe wapenwet is ongeveer één maand van kracht. De gouverneur krijgt door die wet een allesomvattende `vergunningsmacht'. Op dit ogenblik dienen talrijke bestaande vergunningen hernieuwd te worden. Op dit vlak rijzen er volgens de provinciegouverneurs een aantal knelpunten.

Welke extra logistieke en financiële middelen zullen er aan de provincies toegekend worden zodat de vergunningsprocedure vlot kan verlopen?

Welk personeel zal instaan voor de wapenregistratie? Welke bijkomende scholing is er voor hen gepland en welke instantie zal deze scholing organiseren?

Zal de militaire politie bijstand verlenen bij de registratie? Welke bijkomende scholing krijgt de militaire politie daarvoor?

De korpschef van de lokale politie dient een advies te geven omtrent de toekenning van een vergunning. Wettelijk moet dit binnen een termijn van drie maanden gebeuren. Wordt deze termijn in de overgangsperiode gehandhaafd en is deze termijn, gezien het grote aantal aanvragen, haalbaar?

Hoe zal een vlotte gegevensuitwisseling tussen lokale politie, gouverneur en provinciepersoneel in die korte periode worden bewerkstelligd?

Wanneer worden de uitvoeringsbesluiten van deze wet gepubliceerd?

De Antwerpse gouverneur bijvoorbeeld zegt 80.000 bestaande vergunningen te moeten vernieuwen in vier maanden tijd. Ik begrijp hem als hij zegt dat hij dat niet kan, te meer omdat we weten dat er heel wat onvergunde wapens zijn. Samen met de verantwoordelijken en het bevoegde personeel vraag ik me af hoe dat zal worden georganiseerd. Zes maanden is erg kort en één maand daarvan is al voorbij. Vanaf wanneer begint die zes maanden te lopen? Is dat vanaf het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten verschijnen of vanaf het ogenblik dat de wet van kracht is geworden?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De nieuwe wapenwet is uiteraard belangrijk en de regering is er zich van bewust dat die goed moet worden toegepast. De Ministerraad zal morgen, 7 juli, beraadslagen over een aantal maatregelen die een goede toepassing van de nieuwe wapenwet in de praktijk moeten verzekeren.

Een belangrijk knelpunt, dat het gevolg is van de onmiddellijke toepassing van de wet, is inderdaad de behandeling van de aanvragen tot vernieuwing van bestaande vergunningen. Volgens het centraal wapenregister zijn zowat 641.000 vergunde wapens geregistreerd, waarvan ongeveer 76% op 9 juni 2006 ouder waren dan 5 jaar, en die dus door de toepassing van de nieuwe wet vervallen zijn.

De verwerking van 500.000 verlengingen op korte tijd is met het huidige personeelsbestand onmogelijk. Morgen zal de Ministerraad beslissen of er bijkomend personeel en extra werkingsmiddelen ter beschikking kunnen worden gesteld van de diensten van de gouverneurs om de bijkomende taken die de nieuwe wapenwet hun toekent naar behoren te kunnen uitvoeren.

Ik zal de Ministerraad ook de toelating vragen om onmiddellijk de procedure te starten voor de rekrutering van bijkomend personeel, zodat de diensten van de gouverneurs daar uiterlijk in oktober effectief over kunnen beschikken.

In het najaar zal er een evaluatie gebeuren van de werklast die de nieuwe wapenwet voor de verschillende betrokken diensten meebrengt en van de eventuele noodzaak tot spreiding van de behandeling van de aanvragen in de tijd.

De Ministerraad zal zich morgen ook uitspreken over een ontwerp van koninklijk besluit dat de tegenstrijdigheden wegwerkt tussen de huidige wet en de vroegere koninklijke besluiten die nog steeds van kracht zijn en uitvoering geeft aan een aantal nieuwe bepalingen van de wapenwet.

De lokale politie staat in voor de wapenregistratie. Een bijkomende opleiding is niet voorzien aangezien de lokale politie in het verleden ook al instond voor die taak en terzake voldoende expertise heeft. Er wordt ook niet overwogen om de militaire politie in te schakelen voor de wapenregistratie. Ik acht het zoals gezegd wel heel belangrijk dat er in het najaar een evaluatie plaatsvindt van de werklast die de nieuwe wapenwet teweegbrengt, zodat op dat ogenblik de nodige bijsturingen kunnen gebeuren.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik ben blij dat dit morgen al op de Ministerraad besproken wordt. Volgens mij moet u niet te veel rekening houden met de cijfers van het centraal wapenregister, want ik heb daar al ettelijke vragen over gesteld en ik heb nog nooit een duidelijk antwoord gekregen. Als we de registratie in de toekomst willen verbeteren, zullen we daar ook de nodige aandacht moeten aan geven.

U zegt dat u de diensten van de gouverneurs tegen oktober bijkomend personeel wilt geven. Betekent dit dat de overgangsperiode van 6 maanden wordt verlengd?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De termijnen in de wet hebben te maken met de vergunningen die vervallen zijn: als een aanvraag wordt ingediend om die vergunning te verlengen, moet over de aanvraag binnen de wettelijke termijn een beslissing genomen worden.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Veel Belgen bezitten ook wapens die niet vergund zijn. Dat moet ook nog binnen de overgangsperiode van 6 maanden gebeuren.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - We zullen eerst kijken wat het `succes' is van de wet en welk gevolg daaraan wordt gegeven. We zullen dan in het najaar nagaan of de verwerking van de aanvragen binnen de gestelde termijn haalbaar is. Een eerste pakket betreft de niet vergunde wapens die moeten ingeleverd worden en het tweede betreft de vervallen vergunningen waarvoor nieuwe aanvragen moeten worden ingediend. We zullen dan evalueren of er moet worden bijgestuurd.