3-1496/6

3-1496/6

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

22 JUNI 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

(Nieuw opschrift)


Hoofdstuk I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Hoofdstuk II

Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen

Art. 2

Artikel 1 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen wordt aangevuld met de volgende leden :

« De Centrale Dienst voor Duitse vertaling van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de vertaling van de wetten in de Duitse taal. Op voorstel van die Centrale Dienst en na advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap stelt de minister van Justitie om de drie maanden de lijst vast van de wetten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat ze hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de genoemde Centrale Dienst de regels van rechtsterminologie in acht zoals die zijn vastgesteld voor het Duits.

De Duitse vertaling van de wetten wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen een redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans. ».

Hoofdstuk III

Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Art. 3

In artikel 56 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, als gewijzigd bij de wet van 20 juli 1979, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) § 1, zesde lid, wordt opgeheven;

b) § 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. — Iedere minister zorgt in zijn bevoegdheidssfeer voor de Duitse vertaling van koninklijke en ministeriële besluiten. Hij stelt daartoe om de drie maanden na advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap een lijst vast van de besluiten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat zij hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Hij kan zich daarin laten bijstaan door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de bevoegde minister de terminologische regels in acht die zijn vastgesteld voor het Duits.

De Duitse vertaling van de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen een redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans. »;

c) het artikel wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. — De wetten en verordeningen kunnen bovendien een andere wijze van bekendmaking van de koninklijke en ministeriële besluiten, alsook van de in § 2 bedoelde vertalingen voorschrijven. ».

Hoofdstuk IV

Wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 4

Artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven op de datum die door de Koning wordt vastgesteld bij een besluit genomen na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk één jaar na een evaluatie van de toe te kennen kredieten, die plaatsvindt uiterlijk op 1 januari 2008. Indien de Koning daartoe geen besluit heeft vastgesteld vóór 1 januari 2009, is de opheffing vanaf die datum van kracht.

Art. 5

Tot de opheffing van artikel 76 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt hetzelfde artikel gewijzigd als volgt :

a) § 1, 1º, wordt vervangen als volgt :

« 1º het opstellen en verspreiden van de vertaling in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid; »;

b) in § 2, aan het slot van de eerste volzin, worden de woorden « bedoeld in artikel 77 » vervangen door de woorden « voor de Duitse rechtsterminologie »;

c) § 3 wordt vervangen als volgt :

« § 3. — De vertalingen bedoeld in § 1, 1º, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. ».

Art. 6

Artikel 77 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, wordt opgeheven.

Art. 7

Artikel 77 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, blijft evenwel van toepassing totdat de regels van de Duitse rechtsterminologie zijn vastgesteld.