3-169

3-169

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de chaotische belastingteruggave via de postkantoren» (nr. 3-1165)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de reis van sommige regeringsleden naar de Democratische Republiek Congo» (nr. 3-1168)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de definitie van rechtvaardige handel» (nr. 3-1161)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie dat het doorspelen van passagiergegevens vanuit de Europese Unie aan de Verenigde Staten onwettig verklaart» (nr. 3-1685)

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het vonnis van het Europese Hof van Justitie aangaande het doorseinen van persoonsgegevens over vliegtuigpassagiers aan de Verenigde Staten van Amerika» (nr. 3-1166)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de koppeling van de strafregisters van vier Europese landen» (nr. 3-1163)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de benoeming van een nieuwe administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, de procedure die daarbij wordt gevolgd en de actuele leiding van deze dienst» (nr. 3-1167)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitoefening van het beroep van arts in België» (nr. 3-1164)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de uitvoering van de praktijktests om racistische handelingen en uitlatingen op te sporen» (nr. 3-1160)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Werk over «de cijfers inzake zwartwerk in België» (nr. 3-1149)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Werk over «de beschermingsmaatregelen voor het personeel dat binnen de RVA instaat voor de begeleiding van de werklozen» (nr. 3-1162)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Stuk 3-1674) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Stuk 3-1674) (aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Stuk 3-1674) (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet)

Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Stuk 3-1645) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen (van mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 3-58)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven (van mevrouw Clotilde Nyssens en de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-1131)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft (Stuk 3-1703)

Bespreking

Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en een maximaal vermogen van 11 kW (Stuk 3-1704)

Bespreking

Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen (Stuk 3-1705)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand (Stuk 3-1674) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand (Stuk 3-1674)
Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Stuk 3-1645) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft (Stuk 3-1703)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en een maximaal vermogen van 11 kW (Stuk 3-1704)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen (Stuk 3-1705)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opvolging van de XTC-kwaliteitstests» (nr. 3-1684)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 3-1682)

Vraag om uitleg van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de vrijmaking van de interne markten voor gas en elektriciteit» (nr. 3-1683)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de invoering van veralgemeende brandveiligheidsnormen» (nr. 3-1695)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de basisnormen voor brandveiligheid voor industriegebouwen» (nr. 3-1689)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de Eerste minister over «het beeld bij de Vlamingen van politici, ambtenaren en overheidsinstellingen» (nr. 3-1686)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten» (nr. 3-1690)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «het aantal vrachtwagens dat niet conform is» (nr. 3-1694)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de toegankelijkheid van de postkantoren voor mensen met een handicap» (nr. 3-1687)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het gelijktijdig hebben van een rust- en overlevingspensioen en een vervangingsinkomen» (nr. 3-1691)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de subsidiëring van huizen voor buitenlandse studenten» (nr. 3-1664)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de uitvoering van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp» (nr. 3-1680)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit over «de internetdienst WebDIV» (nr. 3-1693)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «het Internet voor iedereen-project» (nr. 3-1692)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hof van Beroep
Arbeidshoven
Auditoraat-generaal
Parket-generaal
Zilverfonds
Europees Parlement