3-1597/2

3-1597/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

31 MEI 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duistalige Gemeenschap


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

40.348/2


De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 27 april 2006 door de voorzitter van de Senaat verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een voorstel van wet « tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap » (stuk Senaat, zitting 2005-2006, nr. 3-1597/1), heeft op 22 mei 2006 het volgende advies gegeven :

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1º, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het voorstel, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Op die drie punten behoeft over het voorstel geen enkele opmerking te worden gemaakt.

De kamer was samengesteld uit

De heer Y. KREINS, kamervoorzitter,

De heer J. JAUMOTTE en mevrouw M. BAGUET, staatsraden,

Mevrouw A.-C. VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer R. WIMMER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. JAUMOTTE.

De griffier, De voorzitter,
A.-C. VAN GEERSDAELE. Y. KREINS.