3-166

3-166

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JUNI 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over ęde uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannenĽ (nr. 3-1667)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Op 16 februari 2006 werd het koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen uitgevaardigd. Het geeft verschillende bestuurlijke niveaus de opdracht een noodplanning op te stellen, onder andere door het schrijven van nood- en interventieplannen en het inrichten van veiligheidscellen.

Volgens de mensen die het koninklijk besluit moeten toepassen, bevat het echter heel veel onduidelijkheden en is er heel wat begripsverwarring. Dit kan enkel worden opgelost door een ministeriŽle omzendbrief met de nodige verduidelijkingen. Overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van het koninklijk besluit legt de minister inderdaad de praktische toepassingsmodaliteiten ervan vast.

Intussen hebben de Regionale Technische Commissies, die het koninklijk besluit mee moeten uitvoeren, beslist om daar nog geen werk van te maken en verdere instructies en verduidelijkingen van de minister af te wachten. Tot dan hebben zij beslist dat de oude regelingen inzake noodhulp van kracht blijven, zoals overigens ook artikel 32 van het koninklijk besluit bepaalt.

Wordt er gewerkt aan een ministeriŽle omzendbrief en zo ja, hoever staat het daarmee en wanneer mogen we die verwachten?

Kunnen de instanties die belast zijn met de uitvoering van het koninklijk besluit daar intussen, al dan niet partieel, werk van maken en zo ja van welke deelaspecten? Of bevestigt de minister dat het koninklijk besluit momenteel effectief volledig onuitvoerbaar is?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

Een ministeriŽle rondzendbrief in verband met het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen is in voorbereiding.

In afwachting van de goedkeuring van de nieuwe nood- en interventieplannen overeenkomstig de beschikkingen van het koninklijk besluit van 16 februari 2006, blijven de bestaande plannen van toepassing, zoals vastgelegd in artikel 32 van het koninklijk besluit.

Intussen kunnen de overheden die verantwoordelijk zijn voor het opmaken van de nood- en interventieplannen reeds alle relevante gegevens opgesomd in artikel 23 van het koninklijk besluit, verzamelen.