3-163

3-163

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MEI 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor de leden van de balie (Stuk 3-1626)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Stuk 3-1643)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten (Stuk 3-1644)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone (Stuk 3-1661)

Wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea (Stuk 3-1662)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone (Stuk 3-1661)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea (Stuk 3-1662)

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Stuk 3-1666)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1266)

Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, §3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (van de heren Philippe Mahoux en Jean Cornil, Stuk 3-1544)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Stuk 3-1666)
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (Stuk 3-1402) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (Stuk 3-1349)

Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg (van mevrouw Mia De Schamphelaere c.s., Stuk 3-1480)

Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 3-1583)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het grote aantal geïnterneerden in gevangenissen» (nr. 3-1627)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de muggenpopulatie in ons land en de mogelijke gevolgen hiervan op de volksgezondheid» (nr. 3-1628)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk over «het "Internet voor Iedereen"-project» (nr. 3-1618)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk over «de financiering van het dienstenchequestelsel» (nr. 3-1626)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het beleid inzake biobrandstoffen» (nr. 3-1622)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de recuperatie van de BTW naar aanleiding van investeringen in het rioleringsnet sinds 1 januari 2005» (nr. 3-1620)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de onmogelijkheid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen om aan vrijwilligerswerk te doen» (nr. 3-1617)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de antidiscriminatiewet» (nr. 3-1613)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de detachering van militair personeel bij de politie» (nr. 3-1614)

Berichten van verhindering