3-159

3-159

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 AVRIL 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Luc Willems à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «l'avenir du Tribunal du travail d'Alost» (nº 3-1084)

De heer Luc Willems (VLD). - Een aantal jaren geleden werd plots bij koninklijk besluit de Aalsterse afdeling van de Rechtbank van Koophandel opgedoekt. Tegelijk verdwenen ook het Handelsregister en de Kamers voor Handelsonderzoek. De diensten verhuisden naar Dendermonde.

Opnieuw zwellen de geruchten aan. Nu zou het de Arbeidsrechtbank, Afdeling Aalst, zijn die gesloten zou worden.

Heeft de vice-eerste minister en minister van Justitie de intentie om de Arbeidsrechtbank te Aalst te sluiten?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Ik bevestig dat de gerechtelijke overheid de afschaffing heeft voorgesteld van de afdelingen van de arbeidsrechtbank van Dendermonde gelegen te Aalst en te Sint-Niklaas. Ze is van oordeel dat een centralisering naar de zetel van de rechtbank wenselijk is om verspilling van arbeidstijd van zowel magistraten als griffies en griffiepersoneel tegen te gaan. Het dossier wordt momenteel bestudeerd. Tot op heden werd geen beslissing genomen.

De heer Luc Willems (VLD). - Een korte vraag kan een interessant antwoord opleveren. Ik hoop dat hierover nog een debat kan worden gevoerd, wat uiteraard niet binnen het kader van deze mondelinge vraag kan gebeuren. De minister zegt dat het dossier bestudeerd wordt. Tegen wanneer zal die studie afgerond zijn?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Ik kan niet zeggen binnen welke termijn dat zal gebeuren.