3-159

3-159

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 APRIL 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de vervolging van Falun Gong-aanhangers in China en de organenhandel die hiermee gepaard zou gaan» (nr. 3-1088)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de niet-beschikbaarheid van de websites van de federale overheidsbedrijven in het Duits» (nr. 3-1085)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Mobiliteit over «de dode bruinvissen aan onze kust» (nr. 3-1089)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «diabetes» (nr. 3-1517)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de werking van de politierechtbank te Brussel» (nr. 3-1525)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toestand van de Afghaanse onderdanen die in België verblijven» (nr. 3-1526)

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Stuk 3-1460) (Evocatieprocedure)

Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (van de heer Jean-Marie Cheffert en mevrouw Jihane Annane, Stuk 3-1317)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Stuk 3-1460) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Stuk 3-1460) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (van de heer Jean-Marie Cheffert en mevrouw Jihane Annane, Stuk 3-1317)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 (Stuk 3-1524)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg op 27 mei 2005 (Stuk 3-1525)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1370)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma (van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Mahoux, Stuk 3-1585)
Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1556)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-1430)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toekomst van de Arbeidsrechtbank te Aalst» (nr. 3-1084)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de bevoegde gemeenschap in het kader van adoptieprocedures» (nr. 3-1092)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gevoerde beleid dat de ontvluchting van mevrouw Erdal mogelijk heeft gemaakt» (nr. 3-1087)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de zaak Fehriye Erdal» (nr. 3-1091)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toename van de bezettingen van kerken door mensen zonder papieren» (nr. 3-1082)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vernietiging door de Raad van State van de eerste omzendbrieven betreffende het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord» (nr. 3-1090)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de maatregelen naar aanleiding van het toenemend aantal ladingdiefstallen» (nr. 3-1093)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de nieuwe adoptiewet» (nr. 3-1505)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de contacten van een aantal Britse terroristen met de Russische maffia in België» (nr. 3-1518)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de controle op de aanwending van de toelage voor de gewezen moslimexecutieve van België» (nr. 3-1519)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de kosten van de brandweerdiensten» (nr. 3-1502)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het seponeren van kleine misdrijven door de politie» (nr. 3-1562)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het optreden van SABAM en van het bevoegde ministerie bij de betwisting van de rechten van de wereldhit `You Are Not Alone'» (nr. 3-1563)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de slapende zichtrekening van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en medisch-sociale Inrichtingen» (nr. 3-1527)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het verslag over de wapenhandel» (nr. 3-1498)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de subsidiëring van de culturele en sportieve ontplooiing en de maatschappelijke participatie door OCMW's» (nr. 3-1524)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de korting op de gasfactuur» (nr. 3-1557)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hof van Beroep
Arbeidsauditoraten
Parketten
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Rechtbanken van koophandel
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
FOD Personeel en Organisatie - Ambtenarenzaken - Herverdeling van de arbeid in de openbare sector