Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-3781 van mevrouw Thijs d.d. 23 november 2005 (N.) :
Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel. — Werking.

Het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (IAMM) dat onder de voogdij staat van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, werd opgericht bij koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel.

Doel van het IAMM is tweeledig. Naast het verzamelen, centraliseren en uitwisselen van gegevens zullen er ook strategische analyses uitgevoerd kunnen worden zodat noodzakelijke politieke, strategische en/of operationele acties uitgevoerd kunnen worden. Het IAMM zal zich dus niet beperken tot een loutere informatie-uitwisseling.

In de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel is het belangrijk dat de verschillende betrokken actoren over voldoende informatie kunnen beschikken en hun verworven kennis en informatie ter beschikking kunnen stellen van andere diensten.

Hiertoe is het noodzakelijk dat aan alle technische randvoorwaarden wordt voldaan voor het functioneren van dit informatie- en analysecentrum.

De Interdepartementale Co÷rdinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel neemt een belangrijke plaats in de werking en welslagen van het IAMM vermits de Cel aangesteld werd als het terugkoppelings- en controleorgaan aangaande de werking van het IAMM.

De oprichting van het IAMM dateert van mei 2004. We zijn nu 1,5 jaar verder. Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Functioneert het IAMM op dit moment optimaal ? Wat is de stand van zaken ? Is aan alle technische randvoorwaarden voldaan ?

2. Neemt de Interdepartementale Co÷rdinatiecel zijn taak voldoende ter harte als terugkoppelings- en controleorgaan ? Welke initiatieven heeft hij hiervoor al genomen ?

3. Welke actoren/diensten geven informatie door aan het IAMM ?

4. Kan u ons een overzicht bezorgen van de informatie die betrekking heeft op minderjarigen ? Hoeveel minderjarige slachtoffers van mensenhandel zijn geregistreerd en wat is hun administratieve status, welk is hun herkomstland, wat is hun reisroute, wat is de type en aard van de uitbuiting, ... ?

5. Welke actoren of diensten maken ook daadwerkelijk gebruik van het IAMM om strategische analyses te maken ?

6. Kan u mij een overzicht bezorgen van de analyses die reeds opgemaakt werden ?