3-157

3-157

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 MARS 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Flor Koninckx à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la Protection de la consommation sur «l'introduction attendue du car pass» (nº 3-1079)

De heer Flor Koninckx (SP.A-SPIRIT). - Jaarlijks kopen meer dan een half miljoen Belgen een tweedehandsauto. Binnen afzienbare tijd zouden die kopers door het systeem van de car pass, waar al jaren over gesproken wordt, beter beschermd zijn tegen mogelijk geknoei met de kilometerteller. Niet alleen de consumenten, maar ook de betrokken instellingen en organisaties uit de autosector kijken uit naar de invoering van de car pass. Ze zijn immers overtuigd van het nut en de meerwaarde van het antifraudesysteem.

Overigens zou een veralgemeend systeem van het opslaan van de kilometerstand van een voertuig in een centraal gegevensbestand nog andere mogelijkheden bieden dan het bestrijden van fraude bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen. Ik denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om op correcte wijze tarieven voor een verzekeringspolis te bepalen op basis van het aantal gereden kilometers.

Op 12 januari jongstleden heeft de minister bij de opening van het Autosalon de invoering van de car pass aangekondigd voor september dit jaar. Zowel GOCA als FEBIAC, die voor de invoering van de car pass zullen moeten instaan, hebben mij echter gemeld dat een vlotte operationele start van het geplande systeem een voorbereidingstijd van negen maanden vergt. Ze maken zich dan ook zorgen over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten betreffende de erkenning van de vzw Car pass, betreffende de uitwisseling en de invoering van gegevens en betreffende de tarieven.

Kan de minister mij zeggen of de car pass inderdaad in september zal worden ingevoerd?

Mevrouw Freya Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken. - In januari heb ik mij akkoord verklaard met het herwerkte dossier dat door de beroepsfederaties is ingediend. De vzw Car pass is op 8 maart opgericht. Een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur heeft op 21 maart plaatsgevonden. De uitvoeringsbesluiten zijn begin deze maand samen met de betrokken federaties, die de oprichters van de vzw zijn, en de federale overheidsdiensten besproken en afgewerkt. Ze zullen zo spoedig mogelijk verschijnen. Ik wacht nog op het advies van de Raad van State en het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op 1 september moet de vzw Car pass in staat zijn om de kilometerstanden van de professionelen te ontvangen en in hun informaticasysteem te verwerken. Vanaf 1 december 2006 zou de vzw in staat moeten zijn om de car pass ook werkelijk af te geven aan de geïnteresseerde consumenten. Dat vergt een grote inspanning van de betrokken federaties, waarvoor ik hen uitvoerig heb bedankt.

Het is zeer belangrijk dat het systeem goed werkt, zodat dat de car pass een nuttig document wordt en de kostprijs voor de consument zo laag mogelijk blijft. De consument kan zo worden beschermd tegen de malafide praktijken van verkopers van tweedehands wagens die kilometerstanden vervalsen, waardoor ze niet enkel de consument bedriegen, maar ook hun collega's die wel op een correcte manier werken, uit de markt prijzen. Door de invoering van de car pass zal de markt van de tweedehandswagens worden gesaneerd en zal er een eerlijke concurrentie mogelijk zijn.

De heer Flor Koninckx (SP.A-SPIRIT). - De car pass zal twee maanden later dan gepland worden ingevoerd, maar dat is niet zo erg. Als hij inderdaad op 1 december wordt ingevoerd, zijn we daar zeer blij mee.

Als binnen enkele jaren voor elk voertuig het aantal gereden kilometers zal worden vastgesteld, kan de mogelijkheid om de tarieven van de verzekeringspolissen hierop te baseren, worden overwogen.