Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-51

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2955 van mevrouw Kapompolé d.d. 30 juni 2005 (Fr.) :
Brandweerdiensten. — Gaspakken voor chemische interventies. — Vernieuwing.

Ik word aangesproken door de Henegouwse brandweerdiensten.

In 1993 kregen de brandweerdiensten met SEVESO-bedrijven op hun grondgebied voor het eerst gaspakken voor chemische interventies. De levensduur van die pakken bedraagt 12 jaar. De eerst geleverde pakken moeten dit jaar dus buiten gebruik worden gesteld.

Het gemeentebestuur moet zijn brandweerdienst uitrusten met het vereiste materieel om zijn opdrachten te vervullen. Artikel 12 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming bepaalt dat « De Koning binnen de grenzen van de begrotingswetten en onder de door Hem te bepalen voorwaarden, de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken kan bijstaan zowel door het toekennen van subsidies als door overdracht van speciaal voor de behoeften van die diensten verkregen materieel ».

De vorige aanbesteding werd ingeleid door de algemene directie van de Civiele Bescherming die de technische nota in juni 1991 had goedgekeurd. De algemene offerteaanvraag werd dan via de Centrale Aankoopdienst van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur uitgeschreven; hij werd meegedeeld aan de Europese Gemeenschappen op 4 november 1991 en is op 15 november 1991 verschenen in het Bulletin der Aanbestedingen.

De ontvangen offertes werden bestudeerd door een technische commissie die bestond uit ambtenaren van de algemene Inspectie van de Brandweerdiensten en uit vertegenwoordigers van de brandweerlieden, de civiele bescherming en de vakbonden. Bovendien werden de pakken in april en mei 1992 gedurende twee dagen praktisch getest door 4 brandweerlieden en een personeelslid van de Civiele Bescherming.

De keuze werd aan de leverancier betekend op 9 november 1992. In februari 1993 werden er nog testen uitgevoerd bij de fabrikanten. De eerste pakken werden uiteindelijk op 3 juni 1993 geleverd in aanwezigheid van minister Tobback (deze details komen uit een artikel van het tijdschrift De Belgische Brandweerman nr. 4/93).

Er dient op te worden gewezen dat tussen het opstellen van het lastenboek en de verdeling van de pakken meer dan twee jaar zijn verlopen.

Die gaspakken van 1993 moeten vandaag dus buiten gebruik worden gesteld. Maar tot nu toe werd nog geen enkele aanbesteding gedaan. Gezien de loodzware procedure van de jaren 1990 lijkt het aangewezen dat de algemene directie de aankoopprocedure blijft organiseren en opvolgen. De meeste brandweerdiensten beschikken niet over de financiële, administratieve en menselijke middelen om voor die procedure in te staan. Als zij die dure pakken met eigen middelen zouden aanschaffen, dan zou dit moeten gebeuren via een buitengewone aanbesteding wat in het beste geval een termijn van minstens verschillende maanden tussen de kredietaanvraag en de levering van het materieel vergt.

Ik verneem ten slotte dat er op dit ogenblik nog maar één halftijdse kracht overblijft om alle lastenboeken bij de directie Aankopen van de FOD Binnenlandse Zaken te beheren.

— Op welke datum zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor chemische pakken voor de brandweerdiensten ?

— Mogen de brandweerdiensten hopen dat zij hun nieuwe pakken via de SEVESO-fondsen zullen ontvangen ?

— Zo ja, wanneer zouden de eerste leveringen kunnen plaatsvinden ?

— Vandaag beschikken sommige diensten niet over voldoende pakken om veilig te kunnen werken. Hoe kan dit probleem worden opgelost in afwachting van de levering van nieuwe pakken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat de precieze datum waarop de brandweerdiensten een nieuwe opdracht voor de gaspakken kunnen genieten, nog niet gekend is.

Het bestek zal eerstdaags bekendgemaakt worden zodat men waarschijnlijk vóór het einde van het jaar over een opdracht zal kunnen beschikken. Het dossier werd reeds goedgekeurd door de Inspecteur van Financiën.

Ik dien hem mee te delen dat de brandweerdiensten inderdaad nieuwe tenues zullen kunnen krijgen via het SEVESO-fonds. De aankoop van een bepaald aantal tenues werd reeds voorzien in het investeringsprogramma 2005.

De eerste leveringen kunnen, naar gelang van de hieronder beschreven kalender, redelijkerwijs verwacht worden voor het tweede semester van 2006.