3-149

3-149

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 FÉVRIER 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Stefaan Noreilde à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la Protection de la consommation et au ministre de la Mobilité sur «la transparence des prix des billets d'avion» (nº 3-985)

De heer Stefaan Noreilde (VLD). - Volgens de wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991 moet een tarief ondubbelzinnig worden aangeduid. Bovendien moet de te betalen prijs ook de totale prijs zijn, met inbegrip van alle taksen en kosten.

In oktober 2005 gaf de minister na een reeks klachten over de ondoorzichtige prijzen van vliegtuigtickets aan de algemene directie Controle en Bemiddeling terecht de opdracht na te gaan welke luchtvaartmaatschappijen zondigen tegen deze regels. Bij verschillende maatschappijen werden inbreuken vastgesteld en boetes uitgeschreven. De meeste maatschappijen hadden zich volgens een persmededeling van de minister op 19 oktober in orde gesteld. Slechts twee maatschappijen deden dat niet, waarop hun dossier werd overgemaakt aan het parket.

Een eenvoudige steekproef leert me echter dat er nog steeds luchtvaartmaatschappijen zijn die zondigen tegen deze regels. Zo vond ik op het internet al bij minstens acht maatschappijen die vluchten uit België aanbieden, tarieven terug die niet de volledig te betalen prijs weergeven. Hieruit blijkt duidelijk dat het probleem nog niet is opgelost.

Is de minister op de hoogte van het feit dat sommige luchtvaartmaatschappijen nog steeds tarieven aanbieden die niet de totale prijs met inbegrip van alle taksen en kosten weergeven?

Zo ja, wat hebben haar diensten sinds 19 oktober ondernomen? Hoeveel overtredingen werden sinds 19 oktober vastgesteld en hoeveel boetes werden uitgeschreven? Hoeveel dossiers werden sindsdien aan het parket overgemaakt? Zoniet, zal ze alsnog actie ondernemen? Welke?

Zijn er zware boetes bij recidive? Quid indien het dezelfde luchtvaartmaatschappijen zijn die opnieuw niet de correcte prijs afficheren?

Zijn de dossiers die aan het parket werden overhandigd, ondertussen reeds behandeld? Zo ja, met welk gevolg? Zoniet, werden ze dan geseponeerd?

Mevrouw Freya Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken. - De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken is heel duidelijk: het tarief moet schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig worden aangeduid. Het aangeduide tarief moet daarenboven de door de consument te betalen totaalprijs zijn. De algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie is bevoegd voor de naleving en controle op die wet. De algemene directie heeft in 2004 en 2005 een tiental pro justitia's opgesteld wegens gebrekkige prijsaanduiding. Dat kadert in een versterkt en permanent toezicht van de algemene directie Controle en Bemiddeling op de prijsaanduiding van luchtvaartmaatschappijen. Eind 2005 waren er nog twee luchtvaartmaatschappijen die zich niet in regel hadden gesteld. Hun dossiers zijn overgemaakt aan het parket. Eén luchtvaartmaatschappij heeft op 11 januari van dit jaar meegedeeld dat ze zich alsnog en vrijwillig in regel stelt. Dat betekent dat er nog één luchtvaartmaatschappij is die dat voorlopig jammer genoeg weigert te doen.

Een aantal van de door de heer Noreilde geconstateerde misbruiken zijn wellicht niet noodzakelijk en automatisch strafbaar via de Belgische wetgeving. Het is niet evident om luchtvaartmaatschappijen die weliswaar een Belgische website hebben, maar die juridisch gezien niet op het Belgisch grondgebied opereren, de Belgische wet te doen naleven. Ik stel voor dat hij de overtredingen die hij heeft vastgesteld, overmaakt aan de algemene directie, die dan geval per geval kan nagaan welke strafbaar zijn op basis van onze wetgeving en welke jammer genoeg de dans ontspringen omwille van de hierboven uitgelegde buitenlandse juridische spitstechnologie.

Van het parket hebben we vernomen dat de betrokken dossiers nog steeds worden onderzocht. Van seponering heb ik zeker geen weet. Aangezien op het moment maar één firma in gebreke blijft en het parket laat weten dat het onderzoek nog loopt, plant de algemene directie geen specifieke acties. Ze blijft evenwel constant controleren en telkens ze een klacht ontvangt, wordt onderzocht of daar iets aan gedaan kan worden. Indien dat zo is zal ze, ook met betrekking tot de gevallen die de heer Noreilde aanhaalt, onmiddellijk een pro justitia opstellen.

Niet alleen bestraft de wet op de handelspraktijken dergelijke praktijken met geldboetes van 250 tot 10.000 euro, te vermenigvuldigen met 5,5. Ook het Strafwetboek is van toepassing. De strafrechter kan een strenge straf opleggen. Dat lijkt mij de enige mogelijkheid om een aantal maatschappijen te dwingen zich in regel te stellen. Dat is niet alleen belangrijk voor de consument, die het recht heeft de juiste prijs te kennen, maar ook voor de andere luchtvaartmaatschappijen die worden beconcurreerd door maatschappijen die de indruk wekken goedkoper te zijn, hoewel dat niet noodzakelijk zo is.

De heer Stefaan Noreilde (VLD). - Ik ben het eens met de minister. Ik beschik over een dossier van zes jongeren die geboekt hadden tegen een promotieprijs van 10 euro en driemaal meer moesten betalen. De dossierkosten bedroegen meer dan de aangekondigde prijzen. Ik heb nog zeven andere voorbeelden gevonden. Ik zal die allemaal aan de algemene directie overmaken. Het gaat om oneerlijke concurrentie ten koste van luchtvaartmaatschappijen die hun volledige prijs aankondigen en daardoor de indruk wekken duurder te zijn.