3-149

3-149

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de talrijke klachten met betrekking tot de dienstverlening van Scarlet» (nr. 3-966)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de minister van Mobiliteit over «de transparante prijzen van vliegtuigtickets» (nr. 3-985)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk over «actie Building» (nr. 3-987)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de houding van de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in het kader van het Brussels taalrapport voor het jaar 2004 en zijn politieke uitspraken in dat verband» (nr. 3-984)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de retroactieve wijziging van de BTW-wetgeving» (nr. 3-981)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de aansprakelijkheid van Tessenderlo Chemie in de dioxinecontaminatie en de vergoeding van de geleden schade» (nr. 3-982)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het opschorten van de ontwikkelingsprojecten in Palestina» (nr. 3-978)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de overwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen» (nr. 3-979)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de ontwikkeling van de democratie in Palestina» (nr. 3-986)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden» (nr. 3-988)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden» (nr. 3-989)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitreiking van stalen van geneesmiddelen door farmaceutische firma's aan hun personeel» (nr. 3-977)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de balans van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob» (nr. 3-980)
Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het zeer hoge aantal zelfdodingen in ons land» (nr. 3-983)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Stuk 3-1509)
Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (Stuk 3-1452).
Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing op 3 december 1999 (Stuk 3-1489).
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005 (Stuk 3-1515).
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (Stuk 3-1459)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1539) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek (van de heer Ludwig Vandenhove, (Stuk 3-227)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (van mevrouw Anne-Marie Lizin) (Stuk 3-1423)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1424)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme (van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-553).
Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Stuk 3-1542)

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Stuk 3-1547)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1405)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de herverdeling van de middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds» (nr. 3-1257), gesteld in plenaire vergadering op 12 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financieringsmechanismen van de gezondheidszorg naar aanleiding van de problemen bij de chronisch zieken» (nr. 3-1240), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij volwassenen» (nr. 3-1265), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontwerp van koninklijk besluit inzake het zorgprogramma voor pediatrie» (nr. 3-1266), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de treinverbindingen tussen Brussel en Hasselt» (nr. 3-1267), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de dienst 100» (nr. 3-1268), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld» (nr. 3-1269), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de veroordeling van België door het Europees Comité inzake Sociale Rechten voor het ontbreken van een wettelijk verbod op lijfstraffen» (nr. 3-1273), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de rol van de huisarts bij preventieve darmkankerscreening» (nr. 3-1284), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kinesitherapeuten» (nr. 3-1287), gesteld in plenaire vergadering op 19 januari 2006

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toekomst van de gevangenisarbeid» (nr. 3-1310)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «vrouwelijke genitale verminking» (nr. 3-1327)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995» (nr. 3-1329)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk"» (nr. 3-1332)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het kader van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie» (nr. 3-1333)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «vrouwelijke genitale verminking» (nr. 3-1328)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «vrouwelijke genitale verminking» (nr. 3-1326)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Werk over «het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk"» (nr. 3-1331)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de concurrentiepositie van België als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen» (nr. 3-1315)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan"» (nr. 3-1316)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de fiscaliteit inzake milieuvriendelijke wagens» (nr. 3-1309)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Belgische standpunt inzake dwanglicenties voor farmaceutische producten» (nr. 3-1311)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de betaling van drinkgeld via kredietkaarten» (nr. 3-1291)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de inefficiëntie van het gratis parkeren op de NMBS-parkings» (nr. 3-1307)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het overleg met de griffiers inzake de loopbaanhervorming» (nr. 3-1317)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de controle op de telefoonspelletjes» (nr. 3-1320)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de verschillende aanpak van bouwovertredingen in ons land» (nr. 3-1325)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Werk over «de noodzaak aan meer preventie voor chattende kinderen» (nr. 3-1324)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad