3-148

3-148

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1539) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Het voorliggende optioneel bi-cameraal wetsontwerp werd oorspronkelijk als een wetsvoorstel van Greet van Gool in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het werd op 26 januari 2006 eenparig door de Kamer aangenomen. Het ontwerp werd op 27 januari 2006 overgezonden aan de Senaat en het werd op 30 januari 2006 geŽvoceerd.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft het wetsontwerp tijdens haar vergadering van 1 februari 2006 besproken in aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Minister Demotte verklaarde dat het voorliggende ontwerp enkel tot doel heeft de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, die op 1 februari 2006 werd vastgelegd, tot 1 augustus 2006 uit te stellen. De bovengenoemde wet zou aanvankelijk in werking treden zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie was 1 augustus 2005. Zeven elementen van deze wet, en niet het minst het verzekeringstechnische aspect, zijn immers nog niet volledig uitgeklaard. Bepaalde uitvoeringsbesluiten die vereist zijn om de wet daadwerkelijk toe te passen zijn nog in voorbereiding. Om die reden leek het opportuun om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 augustus 2006. Tegen die datum zullen alle uitvoeringsbesluiten genomen zijn en hebben alle organisaties die met vrijwilligers werken voldoende tijd gehad om zich aan het nieuwe regelgevende kader aan te passen. Dat is het enige doel van het voorliggende wetsontwerp.

Tijdens de algemene bespreking werden geen opmerkingen gemaakt.

De commissie stemt met eenparigheid van de tien aanwezige leden in met het wetsontwerp in zijn geheel zoals het door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag aan de plenaire vergadering.

-De algemene bespreking is gesloten.