3-145

3-145

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŰn over źde stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen en de taks op de aflevering van effecten aan toonder╗ (nr. 3-1254)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Volgens een arrest van 15 juli 2004 van het Europees Hof van Justitie is de heffing van de beurs- en de leveringstaks op de primaire marktverrichtingen onverenigbaar met de Europese regelgeving.

Ten gevolge van dit arrest werd in de programmawet van 27 december 2004 een artikel 358 opgenomen en werd ook het koninklijk besluit van 17 januari 2005 uitgevaardigd waardoor de benadeelden de teruggave van de onterecht ge´nde taks konden vorderen.

Op 13 oktober van vorig jaar stelde ik de minister reeds een vraag omtrent de stand van zaken inzake de terugbetaling van deze onterecht ge´nde taks. Toen bleek dat deze terugbetaling tergend langzaam gebeurde. De minister bleef mij het antwoord op een aantal vragen schuldig. Ik ben derhalve zo vrij opnieuw naar een stand van zaken in dit dossier te vragen.

Weet de minister inmiddels hoeveel aanvragen tot terugvordering in totaal werden ingediend en wat het totaalbedrag is dat werd teruggevorderd?

Hoeveel van deze aanvragen werden intussen afgehandeld? Hoeveel mensen kregen dus inmiddels een terugbetaling? Welk totaalbedrag werd tot op heden teruggestort?

Kan al worden ingeschat wanneer deze operatie volledig zal zijn afgerond? Wanneer zal dus de laatste belegger de hem verschuldigde sommen terugkrijgen?

Op grond van welke criteria worden de dossiers behandeld? Worden de dossiers die eerst zijn binnengekomen, eerst behandeld, of worden er andere criteria gebruikt en zo ja, welke?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Er werden bij benadering 800.000 aanvragen tot teruggave ingediend. Het totaal teruggevorderde bedrag kan pas worden vastgesteld na de verificatie van alle aanvragen. De aanvragen tot teruggave worden behandeld volgens het tijdstip van indiening. Een einddatum voor de afhandeling van de dossiers kan niet worden vooropgesteld.

De stand van zaken is de volgende: op 6 januari 2006 waren 182.158 dossiers geregistreerd. Voor 144.643 aanvragen was op datum van 13 december 2005 de terugbetaling gebeurd voor een totaal bedrag van 41.104.034,24 euro. De volgende betaling vindt plaats op 31 januari 2006.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - De beslissing om terug te betalen is genomen in december 2004. Twee jaar later is nog niet alles terugbetaald. Ondertussen strijkt de staat de rente op die bedragen op, hoewel ze toekomen aan de mensen die nog moeten worden terugbetaald. Dat is niet correct.