3-145

3-145

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over ęde werkgroep die de herziening van de geheime NAVO-akkoorden behandeltĽ (nr. 3-943)

De voorzitter. - De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Op 3 februari 2003 stelde ik de minister van Landsverdediging een schriftelijke vraag over de herziening, als gevolg van de gewijzigde internationale situatie, van de akkoorden die tijdens de koude oorlog in NAVO-verband werden gesloten. De herziening van die geheime NAVO- akkoorden staat immers in het regeerakkoord. In zijn antwoord op mijn vraag verwees de minister naar de oprichting van een werkgroep die zich zou buigen over de herziening van de akkoorden. Zoals bekend worden problemen vaak doorgeschoven naar werkgroepen om ze daar te begraven. In zijn antwoord zei de minister onder meer het volgende: `Er werd een gezamenlijke werkgroep van Defensie en Buitenlandse Zaken opgericht. Hij onderzoekt de technische aspecten van de kwestie om de regering vervolgens toe te laten de kwestie met de internationale partners aan te kaarten.'

Op 14 december 2005 vroeg ik de minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de beruchte CIA-vluchten, hoe ver BelgiŽ gevorderd is met de heronderhandeling van de NAVO-akkoorden die de doorgang en het verblijf van troepen en militair materiaal van NAVO-partnerlanden regelen. Meer specifiek vroeg ik naar de werkzaamheden en conclusies van de werkgroep die daartoe werd opgericht. In zijn antwoord op mijn vragen over de werkgroep speelde de minister de bal door naar zijn collega van Landsverdediging.

Daarom voel ik mij verplicht om de minister van Landsverdediging volgende vragen te stellen over de werkzaamheden van de opgerichte werkgroep.

Heeft de werkgroep zijn werkzaamheden al aangevat?

Hoe groot is de werkgroep en hoe is hij samengesteld?

Komt de werkgroep geregeld bijeen?

Welke resultaten heeft de werkgroep al geboekt?

Wat is de concrete planning van de regering met betrekking tot de heronderhandeling van de NAVO-akkoorden?

Welke initiatieven zal de minister nemen om de in het regeerakkoord ingeschreven heronderhandeling van de akkoorden uit te voeren?

De huidige regering heeft maar anderhalf jaar meer voor de boeg en ik sta erop dat ook dat punt van het regeerakkoord wordt uitgevoerd.

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Het akkoord van 1971 waarnaar wordt verwezen, is een akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten. Het verwijst naar de Overeenkomst van 19 juni 1951 tussen de bij het Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten staten met betrekking tot de rechtspositie van hun krijgsmachten, de zogenaamde NAVO-SOFA, en naar de Belgische wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toestaat van de troepen van de NAVO-geallieerde landen.

De onderhandelingshouding van BelgiŽ met betrekking tot de herziening van dit en andere transitakkoorden, gesloten in het kader van de NAVO, is op het ogenblik nog niet in al zijn details gedefinieerd. Het betreft een complexe kwestie waarbij Buitenlandse Zaken en Landsverdediging betrokken zijn.

De werkgroep die in 2004 werd samengesteld brengt, al naargelang het onderwerp, het kabinet en de administratie van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging bijeen.

Er werd een lijst opgesteld van de bestaande bilaterale akkoorden. De tientallen akkoorden worden aan een grondige analyse onderworpen. Na de nauwkeurige definiŽring van de Belgische houding zullen de partners worden gecontacteerd.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). -. Het is interessant te vernemen dat de werkgroep al samenkomt. De materie is inderdaad heel complex. Toch hoop ik dat er binnen een redelijke termijn, een oplossing komt, liefst nog tijdens deze regeerperiode.