3-144

3-144

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 23 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 51-2098) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 9 van de heer Steverlynck c.s.

Stemming 4

Aanwezig: 63
Voor: 17
Tegen: 39
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Ik steun het amendement van de heer Steverlynck, omdat het de enige rationele mogelijkheid is om de wet goed te begrijpen. De minister heeft in zijn verklaring overigens het omgekeerde gezegd van wat in de wet staat.

Door de absurditeit van het systeem is het echter bijna onmogelijk om een wet te wijzigen, zelfs als er fouten in staan en de minister dat bovendien toegeeft. De parlementsleden worden eigenlijk als schaamdoekje gebruikt voor overhaast werk.

Onze fractie zal met de steun van de heer Steverlynck begin januari een wetsvoorstel indienen om die fouten onmiddellijk recht te zetten. De minister had me beloofd om een en ander te komen toelichten, maar hij is vandaag afwezig.

Ik betreur het dat wij niet over het democratisch recht beschikken om fouten te verbeteren in een wettekst vr die wordt goedgekeurd.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 van de heer Steverlynck c.s.

Stemming 5

Aanwezig: 63
Voor: 17
Tegen: 40
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de volgende amendementen:

-Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 6

Aanwezig: 63
Voor: 40
Tegen: 20
Onthoudingen: 3

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.