3-1496/2

3-1496/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

16 JANUARI 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE

Art. 3

In het laatste lid van dit artikel de woorden « blijft evenwel van toepassing totdat de Duitstalige Gemeenschap zelf bij decreet de wijze bepaalt waarop de Duitse rechtsterminologie zal worden vastgesteld » vervangen door de woorden « blijft van toepassing totdat de regels inzake de rechtsterminologie voor het Duits zijn vastgesteld ».

Verantwoording

De federale wetgever kan niet verwijzen naar het optreden van de communautaire wetgever (« de Duitstalige Gemeenschap zelf bepaalt bij decreet « ). Hij kan zich ook niet inlaten met de manier waarop de Duitstalige Gemeenschap haar bevoegdheden uitoefent.

Ook de verwijzing naar artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap vervalt. Die bepaling doet immers niet anders dan preciseren dat de culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59ter, § 2, 1º, van de Grondwet die zijn welke artikel 4 van de bijzondere wet vermeldt.

Indien de Duitstalige Gemeenschap op grond van haar bevoegdheid in culturele aangelegenheden de regels inzake Duitse terminologie kan vaststellen of doen vaststellen, is die verwijzing overbodig. Gesteld dat de Duitstalige Gemeenschap daartoe niet bevoegd is, kan een overgangsbepaling de bevoegdheden van die gemeenschap op dat punt niet verruimen. Daar komt nog bij dat de federale wetgever er steeds voor gezorgd heeft dat de gemeenschappen inzake culturele aangelegenheden eenzelfde regeling krijgen.

Francis DELPÉRÉE.