3-140

3-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęde erkenning van echtscheidingen in het buitenlandĽ (nr. 3-1198)

De voorzitter. - Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Ik stel vast dat de huwelijken tussen Belgische onderdanen met een dubbele nationaliteit, waaronder de Turkse, die in BelgiŽ worden gesloten, ook aanvaard worden in het land van herkomst, namelijk Turkije. Ik denk dat dit ook geldt voor andere landen.

Een echtscheiding die werd uitgesproken door het Belgische gerecht, wordt echter niet aanvaard in het land van herkomst. Omgekeerd zou dat ook het geval zijn. Vroeger kon een echtscheiding uitgesproken door het Turkse gerecht in BelgiŽ administratief worden behandeld. Blijkbaar moet dat nu ook via het gerecht gebeuren, wat voor de betrokkenen een dure aangelegenheid is.

Is de minister hiervan op de hoogte? Bestaat er een bilaterale overeenkomst tussen BelgiŽ en de landen van herkomst waar de dubbele nationaliteit geldt of kan dergelijke bilaterale overeenkomst worden afgesloten?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw. - Het departement van Justitie heeft geen kennis van bijzondere problemen inzake de erkenning van echtscheidingen, uitgesproken in BelgiŽ, in Turkije en andersom.

BelgiŽ heeft ingestemd met het verdrag van Den Haag van 12 april 1930 betreffende bepaalde vragen in verband met wetsconflicten over de nationaliteit. Artikel 3 van dat verdrag bepaalt dat een persoon met twee of meerdere nationaliteiten door elke van de staten waarvan hij de nationaliteit heeft, kan worden beschouwd als een ingezetene. Wie meerdere nationaliteiten heeft, waaronder de Belgische, zal in BelgiŽ als Belg worden beschouwd.

Deze toepassing is bevestigd door het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht waarvan artikel 3 ß2 bepaalt dat `elke verwijzing door deze wet naar de nationaliteit van een natuurlijk persoon die twee of meerdere nationaliteiten heeft, beoogt: 1ļ de Belgische nationaliteit, indien die zich onder die nationaliteiten bevindt'. Bovendien ging de problematiek waarvan sprake in de vraag over het niet-erkennen in BelgiŽ van een in Turkije uitgesproken echtscheiding en omgekeerd.

Om in BelgiŽ een in het buitenland uitgesproken echtscheiding te kunnen erkennen is het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht van toepassing, namelijk afdeling 6 (Uitwerking van de buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten), artikelen 22 tot 31.

Voor de erkenning in Turkije van een in BelgiŽ uitgesproken echtscheiding zijn de regels van het Turkse internationale privaatrecht van toepassing. Het departement heeft geen kennis van een overeenkomst die BelgiŽ en Turkije in deze materie zou binden.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Ik dank de minister voor het antwoord. Aangezien veel mensen de dubbele nationaliteit hebben, is de vraag die ik aan de minister van Justitie nog wil stellen of men daar vanuit BelgiŽ in het raam van bilaterale akkoorden of het IPR kan tussenkomen.