3-1447/7

3-1447/7

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

15 DECEMBER 2005


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN


DOOR DE SENAAT VERBETERDE ARTIKELEN

Art. 5

In artikel 582, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord  juist  vervangen door het woord  getrouw .

Art. 6

In artikel 596, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord  juist  vervangen door het woord  getrouw .

Art. 7

Artikel 27, eerste lid, van de faillissementwet van 8 augustus 1997, wordt aangevuld met de volgende zin :

 Te dien einde kunnen de leden van de algemene vergadering zelf stemmen of bij volmacht. .

Art. 12

Artikel 23,  2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

  2. De Beroepscommissie is belast met de behandeling van :

—  de beroepschriften tegen de uitspraken van de klachtencommissies;

— de beroepschriften tegen de afwijzingen van het verzoek om zich te laten behandelen door een vrij gekozen geneesheer, zoals bepaald in artikel 91;

— de beroepschriften tegen de beslissingen tot plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime, zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk III, afdeling III;

— de beroepschriften tegen de beslissingen die genomen worden naar aanleiding van bezwaarschriften tegen een plaatsing of overplaatsing, zoals bepaald in, titel VIII, hoofdstuk III. .

Art. 16

In artikel 62 van dezelfde wet wordt  2 waardoor  1 het enige lid wordt van dit artikel.

Art. 18

In artikel 100,  1, 3, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden  afzondering in de eigen cel  vervangen door de woorden  afzondering in de aan de gedetineerde toegewezen verblijfsruimte .

Art. 19

In de artikelen 132, 3, 140,  2, vijfde lid, en 142 van dezelfde wet worden de woorden  de eigen cel  vervangen door de woorden  de aan de gedetineerde toegewezen verblijfsruimte .

Art. 34

In artikel 179 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1 in  5, tweede lid, worden de woorden  artikel 58  vervangen door de woorden  artikel 57 ;

2 in  6, eerste lid, worden de woorden  krachtens van  1  vervangen door de woorden  krachtens  3 .