3-1447/2

3-1447/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

6 DECEMBER 2005


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 7

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Met het oog op het beheer en de vereffening van de failliete boedel worden de curators gekozen uit de personen ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel. Deze bepaling beoogt ervoor te zorgen dat de leden van de algemene vergadering zelf kunnen stemmen of via volmacht. Stemmen via volmacht, zonder stembeperkingsclausule, zou ertoe kunnen leiden dat men aan één persoon meerdere volmachten geeft, zodat de algemene vergadering in feite kan bestaan uit één enkele persoon. Dit kan een probleem vormen uit democratisch oogpunt.

Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 2 VAN MEVROUW JANSEGERS EN DE HEER BUYSSE

Art. 59

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 59. — Artikel 1ter van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2004, wordt opgeheven ».

Verantwoording

De invoeging van artikel 1ter in de gemeentekieswet was een blunder van formaat. Het voorstel verleent de niet-EU-vreemdelingen, die gedurende vijf jaar hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd, het gemeentelijk stemrecht. Het komt erop neer, dat zelfs indien hij/zij de Belgische nationaliteit werd geweigerd of indien hij/zij eventueel zelf weigerde omwille van een morele onmogelijkheid, de vreemdeling toch stemrecht wordt toegekend.

Het vreemdelingenstemrecht kon en kan door niemand aanzien worden als een democratische besluitvorming. Deze besluitvorming werd gedicteerd door de Franstaligen en werd blindelings en doof gevolgd door de Vlaamse socialisten, beiden gedreven door een politiek en electoraal eigenbelang. In Brussel kunnen op die manier tienduizenden exclusief Franstalige kiezers worden bijgewonnen, meer dan er de jongste gemeenteraadsverkiezingen kiezers voor alle Vlaamse lijsten samen hebben gestemd. Het zal er dan ook toe leiden dat de positie van de Brusselse Vlamingen na 2006 dramatischer wordt dan ooit.

De VLD, die weigerde het dossier te blokkeren, erkende samen met ons dat het stemrecht niet de sleutel is om die samenlevingsproblemen op te lossen, verwijzend naar Nederland, waar in 1985 het stemrecht voor vreemdelingen werd ingevoerd, en waar de kloof tussen allochtonen en autochtonen nochtans enorm groot is. De wetsvoorstellen van Jean-Marie Dedecker en van het Vlaams Belang, die voorzagen in een volksraadpleging hierover, werden prompt afgewezen. Ook hun amendementen omtrent reciprociteit werden weggestemd, evenals het amendement dat de voorwaarde van taaikennis oplegt aan de allochtone kiezer.

Ook met het amendement van de Cd&V omtrent reciprociteit werd geen rekening gehouden. Hun amendement dat een gelijkstelling van de verblijfsvoorwaarde voor naturalisatie en gemeentelijk stemrecht werd beoogd en waarmee onze collega's protesteerden tegen het feit dat aan nationaliteitswerving minder hoge eisen werden gekoppeld dan voor lokale politieke participatie, werd eveneens weggestemd.

Uit dit alles blijkt dat bij het tot stand komen van de communautair geladen wet geenszins rekening is gehouden met de Vlaamse publieke opinie, noch met de verzuchtingen die in het parlement aan bod kwamen, Bovendien blijkt al langer dan vandaag dat het voorstel erg slecht werd opgesteld. Het voorstel moest kost wat kost vlug-vlug goedgekeurd worden, in de hoop dat de kiezer het zo snel mogelijk weer zou vergeten. De verkiezingen van 2004 waren immers niet meer veraf. En nu stelt men plots vast dat het voorstel legistiek niet voldoet.

Omwille van al deze redenen heft onderhavig amendement artikel 1ter op.

Nele JANSEGERS
Yves BUYSSE.

Nr. 3 VAN DE HEER VAN PEEL

Art. 59

Het voorgestelde artikel 1ter, eerste lid, aanvullen als volgt :

« Onder wettelijk verblijf moet worden verstaan een verblijf op grond van verschillende verblijfsvergunningen, te weten een vestigingsmachtïging, een machtiging of een toelating tot verblijf voor onbepaalde duur, dan wel een machtiging of een toelating tot verblijf voor bepaalde duur op een plaats die tevens hoofdverblijfplaats is ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe te preciseren wat dient te worden verstaan onder wettelijk verblijf. Er bestaat actueel geen definitie van wettelijk verblijf. Daardoor bestaat het risico dat gemeenten de wetgeving uiteenlopend toepassen en er een ongelijke behandeling ontstaat van niet-EU burgers. In verkiezingsaangelegenheden is dit onaanvaardbaar, Het is ook beter de definitie van « wettelijk verblijf » op te nemen in de wet dan dit begrip te verduidelijken in een omzendbrief. Deze precisering is bijgevolg vereist in het kader van de rechtszekerheid en steunt op de verklaring van de minister van justitie bij.de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit in de Kamer (stuk Kamer nr. 50-0292/007, blz. 45-46). Bij de discussie die toen in de kamercommissie Justitie werd gevoerd over het begrip « hoofdverblijfplaats » heeft de minister van justitie deze precisering gegeven, daarbij tevens verwijzend naar de memorie van toelichting bij het wetsontwerp (stuk Kamer nr. 50-292/001, blz. 10 en 11). Het is de in de toelichting gebruikte omschrijving die wij hier over nemen.

Marc VAN PEEL.