3-137

3-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke verkoop van F-16's aan Pakistan» (nr. 3-886)

De voorzitter. - mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, antwoordt namens de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Ik betreur de afwezigheid van de bevoegde minister. Hij zou zich in het buitenland bevinden. Ik hoop dat hij niet in Amerika of in Pakistan is. Ik dank de minister van Justitie dat ze het antwoord van haar collega wil voorlezen.

Naar aanleiding van een krantenbericht in Pakistan Observer is er een storm van reacties losgebarsten over de mogelijke verkoop van Belgische F16-toestellen aan Pakistan. België zou de toestellen niet rechtstreeks aan Pakistan leveren, maar aan de Verenigde Staten verkopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de Verenigde Staten deze toestellen naar Pakistan doorstuurt. Verschillende politieke partijen en vredesorganisaties hebben hiertegen geprotesteerd. Indien Pakistan de eindbestemming van de gevechtsvliegtuigen is, dan is die verkoop immers in strijd met de Belgische wapenwet, met de Europese gedragscode voor de uitvoer van wapens en met het non-proliferatieverdrag. In de kranten verschenen er echter tegenstrijdige berichten.

Kan de minister de situatie over een mogelijke verkoop van F 16 toestellen toelichten?

Welke landen komen er in aanmerking om de gevechtsvliegtuigen te kopen?

Zal de minister voorwaarden stellen aan de eindbestemming van de toestellen, zoals in artikel 3 van de wapenwet van 1991 is bepaald?

Als Pakistan de eindbestemming van de gevechtsvliegtuigen is, is een dergelijke verkoop volgens de minister dan niet in strijd met de Belgische wapenwet, met de Europese gedragscode voor de uitvoer van wapens en met het non-proliferatieverdrag?

De commotie over deze verkoop aan Pakistan is heel groot. Pakistan heeft op dit ogenblik geen nood aan militaire toestellen maar wel aan tenten en dekens om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Je répondrai aux trois premières questions de M. Vandenberghe, celui-ci ayant indiqué que sa quatrième question relevait des compétences du ministre des Affaires étrangères.

Volgens het Stuurplan is er bij Defensie een overcapaciteit van F16-vliegtuigen. Om de overtallige toestellen te kunnen verkopen moet de ministerraad zich akkoord verklaren. Aangezien bepaalde componenten gevoelig zijn, is voor de verkoop ook het voorafgaande akkoord van de Amerikaanse regering vereist.

Alle landen die beantwoorden aan de wettelijke en politieke criteria die België stelt, komen in aanmerking om de vliegtuigen te kopen.

De regering zal natuurlijk de wet eerbiedigen en erop toezien of de voorwaarden inzake de eindbestemming van de toestellen vervuld zijn, zoals is bepaald in artikel 3 van de wapenwet van 1991.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Ik dank de vice-eerste minister voor haar antwoord.

Ik veronderstel dat zij geen specialist is inzake wapenleveringen. Ik betreur het dan ook dat de minister van Defensie niet zelf op mijn vraag is komen antwoorden. We zullen andermaal moeten voortgaan op de antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer, waar de mediabelangstelling groter is.