3-134

3-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Mobiliteit over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1102)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt namens de heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Op de schriftelijke vraag terzake heb ik helemaal geen antwoord gekregen. Vandaar deze vraag om uitleg.

Beschikt de minister over een inventaris van de arbeidsplaatsen die bij Belgocontrol door gehandicapte werknemers kunnen worden bezet? Zo ja, dan had ik die graag ontvangen. Zo neen, wordt hiervan werk gemaakt en wanneer kan ik die inventaris ontvangen? Hoeveel van de arbeidsplaatsen in die dienst die door een gehandicapte werknemer kunnen worden bezet, worden ook effectief door een gehandicapte ingevuld?

Voldoet de dienst hiermee aan een eventueel wettelijk vastgelegd aantal? Zo niet, waarom niet? Welke criteria worden er gebruikt bij de verdeling van de jobs onder validen en gehandicapten? Wordt er aan de verschillende diensten gevraagd om hun arbeidsplaatsen aan te passen aan de handicap van een gehandicapte werknemer?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Belgocontrol beschikt niet over een dergelijke inventaris. Toch kunnen bij Belgocontrol mindervaliden worden tewerkgesteld in het raam van de wedertewerkstelling van personeelsleden die wegens gezondheidsredenen ongeschikt zijn bevonden. Belgocontrol is wettelijk niet verplicht om gehandicapten in dienst te nemen. Belgocontrol heeft voor de uitoefening van de taken van openbaar nut specifieke operationele en technische personen nodig, zoals verkeersleiders, waarvoor bij de aanwerving van de kandidaten een zekere lichamelijke geschiktheid wordt geëist.

Op de vraag inzake de criteria die door de vraagsteller worden gesuggereerd, kan ik zeggen dat die niet worden gebruikt. Ten slotte heeft de minister van zijn diensten nog geen vraag voor aanpassingen ontvangen. Mocht er ooit een vraag komen, dan zullen op aangeven van de arbeidsgeneesheer aanpassingen worden uitgevoerd.