3-134

3-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1098)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt namens de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Op 5 januari 2005 stelde ik een schriftelijke vraag aan de minister over de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten die onder zijn bevoegdheid vallen.

Ik vond in dit antwoord echter geen gegevens terug over het Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid Louis Pasteur, het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie. Ik wens deze vragen dan ook opnieuw te stellen.

Beschikt de minister over een inventaris van de arbeidsplaatsen die bezet kunnen worden door gehandicapte werknemers in deze diensten? Zo ja, dan zou ik die graag ontvangen. Zo neen, wanneer zal ik de inventaris ontvangen?

Hoeveel van de arbeidsplaatsen in de voormelde diensten die bezet kunnen worden door een gehandicapte werknemer, zijn ook effectief toegewezen aan een gehandicapte? Voldoet de minister hiermee aan het wettelijk vastgelegde aantal? Zo niet, waarom niet? Welke criteria worden gebruikt voor de verdeling van de banen tussen validen en gehandicapten? Wordt bij de verschillende diensten aangedrongen op een aanpassing van arbeidsplaatsen aan de handicap van een gehandicapte werknemer?

Ook voor de FOD Sociale zekerheid verneem ik niet hoeveel gehandicapten er momenteel in dienst zijn en hoeveel er volgens de vigerende regelgeving in dienst zouden moeten zijn. Kan de minister mij ook deze gegevens meedelen?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - In het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg staan enkele functies open voor mindervalide personen die over de vereiste competenties beschikken. Het Federaal Kenniscentrum heeft geen inventaris opgesteld aangezien alle 37 arbeidsplaatsen door gehandicapte werknemers kunnen worden ingevuld. Tot op heden heeft nog geen enkele mindervalide kandidaat zich voor een openstaande functie gemeld. Zodra een gehandicapte werknemer in dienst zou treden, zullen afhankelijk van de handicap van de betrokkene de nodige maatregelen worden genomen opdat hij of zij naar behoren kan werken.

Het Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid Louis Pasteur heeft tot nu toe geen maatregelen voor gehandicapte werknemers genomen.

Het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie heeft een inventaris opgesteld van de arbeidsplaatsen die door gehandicapte werknemers kunnen worden bezet. Het gaat om twee plaatsen als receptionist/telefonist. In de laboratoria en in de dienst belast met de opruiming van landbouwbedrijven die door een aangifteplichtige ziekte zijn besmet, kunnen geen gehandicapte werknemers kunnen tewerkgesteld.

Ook de FOD Sociale Zekerheid beschikt niet over een inventaris van arbeidsplaatsen die door mindervalide werknemers kunnen worden bezet. Of een arbeidsplaats door een persoon met een handicap kan worden ingevuld, hangt immers af van de aard en het percentage van de handicap.

Bij toepassing van artikelen 20 en 21 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van mindervaliden zijn de openbare besturen verplicht een bepaald aantal personen met een handicap tewerk te stellen. Bovendien bepaalt de Koning bij een in Ministerraad overleg besluit het aantal personen met een handicap dat bij deze openbare besturen moet worden tewerkgesteld. Het aantal personen met een handicap dat bij de rijksbesturen moet worden tewerkgesteld, is ook vastgelegd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in de rijksbesturen. Voor het vroegere ministerie van Sociale Voorzorg ging het om twaalf personen.

De meer uitvoerige toelichting zal ik aan mevrouw Van dermeersch overhandigen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Dit is inderdaad het antwoord dat ik schriftelijk had willen ontvangen.