3-134

3-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1103)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Deze vraag heb ik zeer lang geleden al schriftelijk gesteld. Ik heb echter geen antwoord ontvangen en zag me dus verplicht ze om te zetten in een vraag om uitleg.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat, Pdata, geeft statistische informatie over de verdeling van de ambtenaren volgens geslacht, volgens de verschillende niveaus en volgens de niveaus in combinatie met het geslacht. Ook de verdeling volgens statuut is in de statistieken opgenomen.

Dat statistisch overzicht verstrekt echter geen informatie over het aantal gehandicapte personeelsleden. Het minimaal aantal gehandicapte werknemers dat in de openbare sector moet worden tewerkgesteld, wordt nochtans vastgelegd in besluiten.

Voor de echte integratie van gehandicapten kan aangepaste arbeid een belangrijke rol spelen. Hier is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die via fiscale voordelen de indienstneming van gehandicapten kan bevorderen.

Beschikt de minister over een inventaris van de arbeidsplaatsen in het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatorium die kunnen worden ingenomen door gehandicapte werknemers? Zo ja, dan had ik die graag ontvangen. Zo neen, dan had ik graag vernomen of hiervan werk wordt gemaakt en wanneer ik die inventaris zou kunnen ontvangen.

Hoeveel arbeidsplaatsen in de voormelde dienst die kunnen worden bezet door een gehandicapte werknemer, zijn ook effectief door een gehandicapte bezet? Wordt hiermee aan het wettelijk vastgelegd aantal voldaan? Zo niet, waarom niet?

Welke criteria worden er in acht genomen voor de verdeling van de jobs onder validen en gehandicapten?

Wordt er bij de verschillende diensten op aangedrongen om de arbeidsplaatsen aan de handicap van een gehandicapte werknemer aan te passen?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - De vice-eerste minister en minister van Justitie antwoordt op uw eerste en tweede vraag dat de verplichting om gehandicapten aan te werven om begrijpelijke redenen niet geldt voor de strafinrichtingen. Er wordt in die inrichtingen met andere woorden dus geen specifiek beleid terzake gevoerd.

Op uw derde en vierde vraag antwoordt de minister dat er al acties ondernomen werden ter bevordering van de gelijkheid van kansen. In het hoofdstuk gewijd aan de wervingsvoorwaarden van de brochure 1001 Gezichten van Justitie wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op de diversiteit. Bovendien werd gevraagd om een gelijkekansenplan voor 2006 voor te stellen en het actieplan van de minister van Ambtenarenzaken ten uitvoer te leggen. U krijgt het volledige antwoord van de minister.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Ik stel vast dat mijn vragen over de werkgelegenheid voor gehandicapten terecht zijn. Er blijkt immers nog heel wat werk aan de winkel te zijn. Ik dring aan op antwoorden op mijn andere schriftelijke vragen want ik heb die nodig om het probleem in kaart te kunnen brengen.