3-134

3-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een eresenator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Bolkesteinrichtlijn» (nr. 3-867)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de problematische situatie van de Koerden in Turkije» (nr. 3-874)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk Belgiė, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 (Stuk3-1260)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriėle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (Stuk3-1326)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk Belgiė en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 (Stuk3-1352)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001 (Stuk3-1353)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel op 29 mei 2002 (Stuk3-1366)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002 (Stuk3-1367)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 (Stuk3-1373)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk Belgiė en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (Stuk3-1374)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mensen zonder papieren die de Sint-Bonifatiuskerk bezetten» (nr. 3-864)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de asielprocedure» (nr. 3-869)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het Comité P en de bewakingsmaatschappijen» (nr. 3-873)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure waarbij in het kader van een visumaanvraag waarvoor een tenlasteneming is vereist, het inkomen van de "tenlastenemer" wordt nagegaan» (nr. 3-863)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de Eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de naleving door China van de mensenrechten en de houding van de Belgische overheid in dit verband» (nr. 3-1150)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het vredesproces in het Midden-Oosten» (nr. 3-1143)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid» (nr. 3-1087)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de gespannen toestand in Ethiopiė» (nr. 3-1117)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang» (nr. 3-868)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «de resultaten van het overleg tussen federale en gewestelijke overheden betreffende de energiekosten voor scholen» (nr. 3-871)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het programmatiebeleid inzake de PET-scans» (nr. 3-861)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wachtdiensten van kandidaat-specialisten in de ziekenhuizen» (nr. 3-865)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «aspartaam en stevia» (nr. 3-866)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het zoetmiddel aspartaam» (nr. 3-870)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk over «de werkgelegenheid in de banksector» (nr. 3-862)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Werk over «de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Mangold/Helm en de gevolgen daarvan voor de Belgische arbeidswetgeving en het generatiepact» (nr. 3-872)

Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Stuk3-1420)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciėle samenwerkingsovereenkomsten (Stuk3-1292) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Stuk3-1420)
Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciėle samenwerkingsovereenkomsten (Stuk3-1292) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk Belgiė, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 (Stuk3-1260)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriėle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (Stuk3-1326)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk Belgiė en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 (Stuk3-1352)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001 (Stuk3-1353)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel op 29 mei 2002 (Stuk3-1366)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002 (Stuk3-1367)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 (Stuk3-1373)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk Belgiė en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (Stuk3-1374)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de "regularisatie" van contractuelen binnen het federale openbaar ambt» (nr. 3-1145)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1100)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de Eerste minister en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kritiek van de farmaceutische industrie op het regeringsbeleid» (nr. 3-1151)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit over «de foutenmarge van 6 procent bij snelheidscontroles door de politie» (nr. 3-1152)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit over «de foutenmarge bij vastgestelde snelheidsovertredingen» (nr. 3-1142)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de interculturele dialoog» (nr. 3-1153)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de overbevolking van het noodopvangcentrum te Sint-Pieters-Woluwe en de nachtasielen te Brussel» (nr. 3-1154)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1103)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «de voorheffing op beveks» (nr. 3-1131)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «de taks op spaarverzekeringen» (nr. 3-1133)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Landsverdediging over «de eventuele delokalisatie van het 80ste UAV-escadrille» (nr. 3-1129)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit» (nr. 3-1141)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Mobiliteit over «de uitvoering van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer» (nr. 3-1144)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «het politieke risico bij beleggingsbeslissingen» (nr. 3-1132)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1098)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Mobiliteit over «de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten» (nr. 3-1102)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid» (nr. 3-1088)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid» (nr. 3-1089)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen