3-133

3-133

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 NOVEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Luc Van den Brande au premier ministre sur «le pacte des générations» (nº 3-855)

Mme la présidente. - M. Peter Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, répondra au nom de M. Guy Verhofstadt, premier ministre.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - De federale regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd waaraan de sociale gesprekspartners hun goedkeuring nog niet hebben verleend. Het gaat hier dan ook om een plan, en niet om een pact.

Het generatieplan bevat enkele goede maatregelen, maar op een aantal punten is het een gemiste kans. In Nederland en Duitsland werden verdergaande maatregelen genomen en ook de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven drong in zijn rapport aan op grondiger hervormingen. De regering heeft echter niet de moed gehad om te doen wat ze moest doen. Hoe het ook zij, wat is de juiste stand van zaken van het zogenaamde pact?

Een ander aspect is de federale loyaliteit. Vlaanderen en Wallonië worden met uiteenlopende problemen geconfronteerd. Bijgevolg moeten ook andere oplossingen worden aangedragen. De paarse federale regering begeeft zich niet voor de eerste maal op domeinen die niet tot haar bevoegdheid behoren. Zo kondigt ze maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid, begeleiding en opleiding aan, hoewel de gemeenschappen en de gewesten exclusief bevoegd zijn voor die materies.

Ik heb dan ook de volgende vragen. Werd over het generatieplan overleg gepleegd met de Vlaamse en de Waalse regering? Is de regering bereid de maatregelen af te stemmen op de Vlaamse plannen om het concurrentievermogen en de groei te verhogen? Is de regering bereid met de gewestregeringen te onderhandelen alvorens concrete maatregelen te nemen? Als elk beleidsniveau zomaar zijn eigen maatregelen uitvaardigt, kan geen duurzaam herstel worden gerealiseerd. Vlaanderen wil niet voor een voldongen feit worden geplaatst en als onderaannemer maatregelen uitvoeren waarover het niets te zeggen heeft gehad. Ik ga ervan uit de regering de nodige federale loyaliteit aan de dag zal leggen.

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - Tot op heden werd viermaal overleg gepleegd tussen de federale minister van Werk en de ministers van Werk van de gewesten. Dat de Vlaamse minister van Werk daarenboven bevoegd is voor onderwijs vormt een bijkomend voordeel. Het pact tussen de generaties maakt bovendien deel uit van het nationale hervormingsplan dat door alle overheden gezamenlijk werd uitgewerkt en goedgekeurd op het overlegcomité.

Hierover werd dus maximaal overleg gepleegd met de gewesten en de gemeenschappen, maar uiteraard zal voor de concrete uitwerking naar verdere afstemming worden gestreefd. Morgennamiddag vindt trouwens een interministeriële conferentie van de federale en de regionale ministers van Werk plaats, onder meer om hierover verdere afspraken te maken.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - Als ik het goed begrijp, heeft de minister viermaal overlegd met minister Vandenbroucke.

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - De federale minister van Werk heeft niet uitsluitend overlegd met minister Vandenbroucke, maar met alle regionale ministers van Werk.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - Werden door de Vlaamse minister van Werk engagementen aangegaan namens de Vlaamse regering? Zal minister Vanvelthoven definitieve maatregelen nemen, gebaseerd op de onderhandelingen met de gewest- en/of gemeenschapsregeringen? Zullen die maatregelen en onderhandelingen invloed hebben op de verdere gesprekken met de sociale partners?

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - Morgen vindt verder overleg plaats met de sociale partners en de federale en regionale ministers van Werk. Daaruit zal de regering haar conclusies trekken, maar het overleg met de gemeenschappen en de gewesten zal volgens mij ook na morgen worden voortgezet.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - De onderhandelingen met de sociale partners op federaal niveau zijn dus nog niet gesloten.