3-131

3-131

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 OCTOBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Sabine de Bethune au ministre de la Coopération au Développement sur «l'aide d'urgence pour le Cachemire et nos contributions au fonds d'urgence de l'ONU» (nº 3-834)

Mme la présidente. - M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances, répondra au nom de M. Armand De Decker, ministre de la Coopération au développement.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De secretaris-generaal van de VN deed gisteren op de donorconferentie in Genève een dringende oproep om meer middelen voor Kasjmir uit te trekken. De VN streeft naar 550 miljoen euro extra voor Pakistan. Dat het geld maar met mondjesmaat wordt toegezegd, staat in schril contrast met de Tsunami-ramp van eind 2004, maar ook daarvoor schijnen de donorlanden de beloften niet altijd te respecteren. In de nasleep van deze ramp werd het noodfonds van de VN, het Central Emergency Revolving Fund, opgericht. Oxfam Internationaal bracht begin deze week in een rapport aan het licht dat ons land, naast een aantal andere landen, nog geen euro zou uitbetaald hebben en dit ondanks de toezeggingen.

Welk bedrag heeft onze federale staat gisteren voor de ramp in Kasjmir toegezegd? Staat dit los van de eerdere toezeggingen?

Bestaat er een coördinatie met de deelstaten?

In hoeverre heeft België zijn engagementen inzake het VN-noodfonds gerespecteerd? Hoeveel werd er globaal toegezegd en in welke schijven werd betaald? Hoeveel werd reeds effectief in het noodfonds gestort en welke bedragen zijn nog verschuldigd? Staan deze Belgische toezeggingen los van de financiële hulp voor de landen getroffen door de Tsunamiramp van december 2004? Wat antwoordt de minister op de opmerkingen van Oxfam?

De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën. - Onmiddellijk na de aardbeving werd ons Belgian First Aid and Support Team, B-FAST, samengesteld uit 22 medische specialisten en logistieke experts, naar het getroffen gebied gestuurd. Dit team heeft een veldhospitaal opgericht in Garhi Dupatta, in de nabijheid van Muzaffarabad. Het ziekenhuis werd later overgenomen door de Rode Halvemaan, dat er gedurende drie maanden 20.000 mensen zal kunnen verzorgen.

Daarnaast hebben de Belgische federale overheid en de Vlaamse regering via het Rode Kruis de aankoop gefinancierd van tenten, dekens en keukenmateriaal voor een totaal bedrag van 500.000 euro. Een eerste deel van de wintertenten, besteld door het Belgische Rode Kruis en vervaardigd te Karachi, zal een van deze dagen aankomen in Islamabad. Tijdens de pledging-sessie van 26 oktober te Genève, heeft de Belgische overheid aangekondigd dat ze 1.400.000 euro aan voedselhulp toekent via het Wereldvoedselprogramma. Ze geeft ook een miljoen euro aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis voor de provisie van materiaal en benodigdheden die de bevolking moeten helpen de winter door de komen.

Het totale bedrag van de Belgische hulp aan Pakistan als antwoord op de aardbeving van 8 oktober jongstleden bedraagt 3.035.000 euro.

Bij humanitaire hulp is het OCHA verantwoordelijk voor de coördinatie.

Er lopen nieuwe initiatieven om betere humanitaire antwoorden te kunnen formuleren, zoals het Expanded Central Emergency Revolving Fund of het uitgebreide CERF (E-CERF). Dit initiatief is een antwoord op de noodzaak om over fondsen te kunnen beschikken om een snelle tussenkomst te kunnen verzekeren in nieuwe humanitaire noodsituaties. Het is ook een antwoord op de humanitaire noden in de vergeten crisissen.

België was altijd al voorstander van de versterking van humanitaire hulpmechanismen om ze doeltreffender, efficiënter en transparanter te maken.

Het idee van een uitgebreid fonds werd tijdens de ECOSOC-bijeenkomst van juli 2005 aangenomen. Aan de Algemene Vergadering werd gevraagd om een verbetering van een dergelijk fonds uit te werken. Op dit ogenblik kan dit fonds enkel leningen krijgen. Er werd gevraagd ook donaties mogelijk te maken.

Dit punt werd aangesneden tijdens de 59ste Algemene Vergadering van september 2005 in de reflectie over de versterking van de Verenigde Naties en de coherentie van het systeem en opgenomen in de resolutie in Hoofdstuk V, punt 169: `We support stronger system-wide coherence by implementing the following measures: (...) Strengthening the effectiveness of the United Nations humanitarian response, inter alia, by improving the timeliness and predictability of humanitarian funding, in part by improving the Central Emergency Revolving Fund.'

Intussen heeft OCHA een studie gemaakt over de werking van het fonds en de beperkingen ervan. Een eerste document, dat het uitgebreide fonds voorstelt, is verspreid onder de donoren tijdens de Side Event on Humanitarian Reform and the CERF, georganiseerd te New York in de marge van de septembertop van de E-CERF van 2005 en staat op de agenda van de 60ste Algemene Vergadering die momenteel aan de gang is.

Jan Egeland, de adjunct-secretaris-generaal belast met humanitaire hulp, doet een oproep om vanaf 2006 een fonds op te richten. Hij vraagt de hulp van de donoren om een fonds van 500 miljoen dollar te financieren, waarvan 50 miljoen dollar aan leningen en 450 miljoen aan donaties. Bepaalde landen hebben hun optionele bijdrage reeds aangekondigd: Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Nederland en Zwitserland.

Inzake het voorstel van Jan Egeland om zo'n uitgebreid fonds op te richten, heeft België een open, gunstige en pragmatische houding aangenomen. We vragen dat een hele reeks praktische voorwaarden inzake dit fonds, die vandaag alleen op papier bestaan, worden verhelderd. Het gaat dan vooral over de bedragen, het bestuur, de toekomstige werk- en gebruikswijze, de financiële steun op lange termijn, enzovoorts. België is in ieder geval voorstander van een uitgebreider fonds.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het uitgebreide antwoord maakt mij nog niet duidelijk hoe de samenwerking tussen de federale staat en onze deelstaten verloopt? De minister verwees daarvoor naar OCHA, maar dat slaat vermoedelijk op de Europese samenwerking. Verloopt de samenwerking tussen de federale staat en bijvoorbeeld de Vlaamse regering ook via dit OCHA?

De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën. - Ik weet dat de federale en de Vlaamse overheid een samenwerking op touw hebben gezet en dat daarmee een bedrag is gemoeid van 500.000 euro. Ik zal deze vraag zeker doorspelen aan collega De Decker.