3-131

3-131

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de invoering van de sport- en cultuurcheques» (nr. 3-823)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Op 27 november 2003 diende ik een wetsvoorstel in over de oprichting van een sportfonds en de toekenning van sportcheques. Op het bedrag van de sportcheque zou evenmin als voor de maaltijdcheque een sociale bijdrage moeten worden betaald. Met de cheque zou de lidmaatschapsbijdrage voor sportclubs of fitnesscentra kunnen worden betaald. Het voorstel werd uitgebreid, onder andere door de senatoren Defraigne, Wilmots en Van Nieuwkerke, en daarna omgezet in een resolutie.

Op 2 juni 2004 legden we de resolutie voor aan de minister. Zijn medewerker, Philippe Bouchat, zei letterlijk: `L'octroi de chèques aux travailleurs (...) constitue une dérive en matière de politique salariale et de législation sociale.' Ook al was minister Reynders voorstander van de sportcheque, toch kelderde minister Demotte het idee.

Een tweetal weken geleden las ik echter in de pers dat minister Demotte met zijn collega Anciaux een overeenkomst heeft om toch sportcheques in te voeren. Dat verrast mij wel een beetje, maar ik ben er ook ontzettend blij mee. Wij hebben twee jaar tevergeefs bij allerlei ministeries de deur platgelopen om het idee erdoor te krijgen en nu duikt het ineens op in de krant. Ik wil dus graag de details kennen.

Normaal gezien betaalt de werkgever de cheques, maar zijn ze voor hem fiscaal aftrekbaar. De werknemer hoeft er geen belasting over te betalen en de cheques tellen niet mee voor de loonnorm. Ze vormen een extra dat de werkgever als collectief sociaal voordeel kan toekennen.

Neemt de minister die voorwaarden over? Wordt de cheque beschouwd als loon? Klopt het dat de waarde beperkt is tot 100 euro en waarom is dat zo? Destijds stelden we 250 euro voor. Waaraan zullen de cheques kunnen worden besteed? Hoe verloopt de controle erop?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Momenteel wordt een koninklijk besluit tot herziening van de reglementering opgesteld zodat sport- en cultuurcheques voor de sociale zekerheid niet als loon worden beschouwd.

Ik heb om volgende redenen het bedrag op 100 euro vastgesteld.

Ten eerste, de cheques moeten het sporten en het bezoeken van culturele evenementen aanmoedigen en zijn geen vorm van subsidiëring van de sport- of de cultuursector.

Ten tweede, een hoger bedrag zou geen cadeau meer zijn van de werkgever, maar neerkomen op een loonsverhoging, vrij van sociale bijdragen, wat nadelig is voor de financiering van de sociale zekerheid.

Ten derde, het is niet de bedoeling om met de cheques sportmateriaal of cultuurgoederen, zoals boeken of cd's, te kopen. Een bedrag van 100 euro per jaar en per werknemer lijkt me als aansporing dan ook een goed begin.

Werkgevers kunnen de cheques aan hun werknemers toekennen vanaf het derde trimester van 2006.

De controle op de naleving van de voorwaarden zal identiek zijn aan de controle op maaltijdcheques en worden uitgevoerd door de controlediensten van de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.