3-131

3-131

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Stuk 3-1207) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1210)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (van de heer Paul Wille c.s., Stuk 3-1393)

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke verhuizing van de Pantsercavalerieschool van Leopoldsburg» (nr. 3-835)
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ratificatie door België van de kaderconventie voor tabaksbestrijding van de WHO» (nr. 3-808)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de plannen met het Sint-Pietersziekenhuis te Leuven» (nr. 3-824)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de resultaten van de campagne voor de bestrijding van baarmoederhalskanker» (nr. 3-828)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de federale ombudsman inzake de rechten van de patiënt» (nr. 3-832)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het gebruik van de Nederlandse taal in de Europese Unie» (nr. 3-833)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de invoering van de sport- en cultuurcheques» (nr. 3-823)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de maatregelen inzake de dienst Wetenschapsbeleid» (nr. 3-822)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de defiscalisering van biobrandstoffen» (nr. 3-826)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de hervorming van de gemeenschappelijke markt inzake suiker» (nr. 3-827)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de noodhulp voor Kasjmir en onze bijdragen aan het VN-noodfonds» (nr. 3-834)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de verwijdering van personen die in onthaalcentra verblijven» (nr. 3-829)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de aanhoudingen, met het oog op uitwijzing, in de onthaalcentra» (nr. 3-825)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het advies van de privacycommissie omtrent de elektronische identiteitskaart» (nr. 3-830)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de publicatie van een koninklijk besluit inzake de partijfinanciering» (nr. 3-831)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de BTW-plicht van gemeenten in het kader van het beheer van hun riolering» (nr. 3-1065)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de hervorming inzake het spaarboekje als alternatief voor de kapitalisatie-bevek» (nr. 3-1069)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid» (nr. 3-1061)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de organisatie door Selor van de tweede selectieproef voor de toegang tot niveau C» (nr. 3-1068)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk over «het stemmen via internet» (nr. 3-1070)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hoge concentratie aan illegale synthetische drugs in ons land» (nr. 3-1071)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over «de gratis NMBS-parkings» (nr. 3-1067).

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanpak van dopinggebruik» (nr. 3-1063)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Eupen» (nr. 3-1064)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de behandeling van chronische pijn» (nr. 3-1024)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het antibioticabeleid» (nr. 3-1055)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het gebruik van antibiotica in de veeteelt» (nr. 3-1058)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het draaiboek voor e-gezondheidszorg» (nr. 3-1060)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle