3-130

3-130

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 OCTOBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au vice-premier ministre et ministre des Finances sur «l'abaissement à 6% du tarif de la TVA pour ce qui est de la rénovation de logements de plus de 5 ans» (nº 3-1040)

Question orale de Mme Annemie Van de Casteele au vice-premier ministre et ministre des Finances sur «l'abaissement du taux de TVA dans la construction» (nº 3-814)

Mme la présidente. - Je vous propose de joindre la demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe et la question orale de Mme Van de Casteele. (Assentiment)

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Eind dit jaar vervalt de regeling voor een verlaagd BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen die 5 tot 15 jaar oud zijn. Als de regeling niet wordt verlengd, dan zal daarvoor opnieuw 21% BTW moeten worden betaald. Het naderen van die vervaldag veroorzaakt heel wat onrust op het terrein.

Iedereen is het erover eens dat de afschaffing van het verlaagde tarief ernstige gevolgen kan hebben voor de bouwsector, zoals een toename van het zwartwerk en het verlies van enkele duizenden banen. Dat is bijzonder erg voor een sector die nu al zwaar lijdt onder de oneerlijke concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten en bedrijven en van schijnzelfstandigen.

De minister beloofde in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden bij de bespreking van een wetsvoorstel van de heer Dedecker en mijzelf om opnieuw een BTW-verlaging in te voeren voor de bouw van bescheiden woningen. Er bestond in het verleden immers al een verlaagd tarief van 6% voor sociale woningen en 12% voor bescheiden woningen voor particulieren.

Op Europees niveau worden onderhandelingen gevoerd en is een lijst in de maak van activiteiten waarvoor een verlaagd BTW-tarief mogelijk is. De minister beloofde in de commissie dat hij op Europees niveau zou aandringen op een opname van die activiteiten in bijlage H van de BTW-richtlijn.

Wat is de stand van zaken in dit dossier? Zal het BTW-tarief voor renovatiewerkzaamheden verlaagd blijven en kan dit ook opnieuw ingevoerd worden voor de bouw van bescheiden of sociale woningen? Uit recent onderzoek blijkt dat een eigen woning voor heel wat mensen de beste verzekering is tegen de risico's van de oude dag. Het is een ideale vorm van pensioensparen.

De regering heeft in mijn ogen naar de bouwsector ook een fout signaal gegeven door een piste van BTW-verhoging te lanceren om zo de begrotingsproblemen te kunnen oplossen. De bouwsector heeft daar fel tegen geprotesteerd. Kan de minister ons geruststellen en verzekeren dat er voor de begroting 2006 geen BTW-verhoging zal komen?

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Werkzaamheden aan een privé-woning kunnen onder bepaalde voorwaarden tegen een BTW-tarief van 6% worden gefactureerd. Een van die voorwaarden is dat het werk uitgevoerd wordt door een geregistreerde aannemer, dat de woning in kwestie hoofdzakelijk voor privé-doeleinden wordt gebruikt en dat de woning in principe al meer dan 15 jaar geleden in gebruik genomen is.

Die termijn van ingebruikneming werd inmiddels verlaagd van 15 naar 5 jaar. De versoepeling liep oorspronkelijk af op 31 december 2003, maar werd na de toestemming van de Europese Commissie bij koninklijk besluit verlengd tot einde 2005. Voor woningen ouder dan 15 jaar geldt nog steeds het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Een verlaagd BTW-tarief van 6% voor renovatiewerk zorgt onder andere voor het behoud van werkgelegenheid, is een middel tegen zwartwerk en houdt de woningen betaalbaar. Wat is de stand van zaken in dit dossier?

De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën. - We proberen de BTW-verlaging voor de renovatie van woningen van meer dan 5 jaar oud, die begin 2000 werd ingevoerd, te handhaven. Tot nog toe kon die maatregel elk jaar worden verlengd. In 2005 proberen we dat ook te doen. Daarvoor moeten we evenwel wachten tot na de Ecofin-vergadering eind december. Er is immers een akkoord vereist van de Europese Commissie en dat impliceert nu een akkoord met 25 landen.

Zowel het Luxemburgse als het Britse voorzitterschap zijn het erover eens dat een oplossing moet worden gevonden. Daarvoor bestaan drie mogelijkheden: een nieuwe algemene BTW-regeling, maar dat is niet meer mogelijk in 2005, nieuwe BTW-verlagingen, niet alleen voor de sociale huisvesting, maar ook voor de horeca, of een verlenging van de BTW-verlaging tot 6% voor arbeidsintensieve diensten, zoals de renovatie van woningen ouder van 5 jaar. Ik hoop dat de bestaande BTW-verlaging ten minste kan worden verlengd.

De bouwsector vraagt ook om niet over te gaan tot een BTW-verhoging. Ik kan nu bevestigen dat er geen BTW-verhoging in die sector komt. Er wordt ook gepolst naar andere fiscale maatregelen voor de bouwsector. Welnu, voor energiebesparende investeringen wordt de belastingvermindering verdubbeld.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het antwoord van de minister heeft ons niet veel wijzer gemaakt. We weten ook wel dat een beslissing van Ecofin vereist is. De minister heeft echter niet gezegd of er al dan niet hoop is dat Ecofin een gunstige oplossing zal bieden. Uit het antwoord van de minister begrijp ik dat het nu - met 25 lidstaten - nog moeilijker is dan in het verleden.

De minister verwees naar de renovatie en de sociale huisvesting. Mijn vraag ging evenwel verder. Ik had het over een maatregel voor bescheiden woningen, zoals in mijn wetsvoorstel. Omdat het zo belangrijk is een eigen woning te verwerven, vroeg ik of ook daarvoor een BTW-verlaging kan worden ingevoerd. Ik hoop dat de minister daartoe druk blijft uitoefen. Ik zal die zaak volgen en er eventueel in december op terugkomen.