3-130

3-130

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Parlement van de Franse Gemeenschap

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de uitleveringsprocedure voor Hissène Habré» (nr. 3-812)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de uitlevering van Hissène Habré» (nr. 3-807)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de uitlevering van Hissène Habré» (nr. 3-819)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de bijdrage van de petroleumsector aan de financiering van de hulpmaatregelen voor particulieren» (nr. 3-806)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar» (nr. 3-1040)

Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de BTW-verlaging in de bouw» (nr. 3-814)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de spoeddiensten voor doven en slechthorenden» (nr. 3-797)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen» (nr. 3-1026)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gemeentelijk migrantenstemrecht» (nr. 3-813)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen» (nr. 3-818)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het uitblijven van aangekondigde initiatieven inzake gezinshereniging» (nr. 3-816)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «het aantal ongevallen waarin jongeren betrokken raken» (nr. 3-817)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit over «de invloed van de cabotage op het wegvervoer en de actualisatie van het verslag 2000 van de Europese Commissie in het kader van de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten» (nr. 3-993)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Mobiliteit over «de veiligheid van de airbags» (nr. 3-996)

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Mobiliteit over «het rijbewijs voor landbouwvoertuigen» (nr. 3-1015)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de wachtlijsten voor het afleggen van een psychologische test na een rijverbod» (nr. 3-1039)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Mobiliteit over «de kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton» (nr. 3-1050)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «de inwerkingtreding van de nieuwe regeling inzake studentenjobs» (nr. 3-809)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk over «het testproject kiezen via internet bij de eerstvolgende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen» (nr. 3-810)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Werk over «de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten» (nr. 3-821)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Stuk 3-1207) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1210)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Stuk 3-1207) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1210)

Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (van de heer Paul Wille c.s., Stuk 3-1393)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Stuk 3-1207) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheidsgaranties bij geldtransporten» (nr. 3-992)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de verblijfsvergoeding van het personeel bij de Belgische vertegenwoordiging bij de UNO» (nr. 3-991)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het door de VN gehanteerde concept "verantwoordelijkheid om te beschermen"» (nr. 3-1049)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de noodzaak van een doeltreffend beveiligingsbeleid voor door criminaliteit getroffen ondernemers en winkeliers» (nr. 3-1038)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de accijnsverlaging voor diesel met het oog op de praktijklessen vrachtwagenchauffeur derde graad» (nr. 3-1043)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting over «nieuwe gokinitiatieven van de Nationale Loterij» (nr. 3-1022)

Verzending van wetsvoorstellen en wetsontwerpen naar een andere commissie

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Parket
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer