Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Financiën

Vraag nr. 3-2233 van de heer Dedecker d.d. 18 februari 2005 (N.) :
Nevenrechten. — Fiscale behandeling.

Een uitvoerend kunstenaar ontvangt een vergoeding voor zijn gepresteerde arbeid, meer bepaald voor zijn geleverde artistieke prestatie. Indien van die artistieke prestatie een beeld en/of geluidsopname wordt gemaakt, ontvangt hij vaak een extra vergoeding. Dit zijn de zogenaamde naburige rechten of nevenrechten. Deze rechten zijn niet dezelfde als de auteursrechten, die rechten verlenen voor de scheppende kunstenaar.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vraag :

Kunnen de betreffende inkomsten (nevenrechten, niet auteursrechten), zoals hierboven aangehaald, al dan niet aangemerkt worden als roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, § 1, 3º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) en zijn deze al dan niet belastbaar als beroepsinkomsten zoals bedoeld in artikel 23, § 1, 2º, WIB 1992 ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid meedelen dat de zogenaamde « nevenrechten » of « naburige rechten » die aan « uitvoerende kunstenaars » zoals onder meer muzikanten en acteurs worden uitgekeerd, in principe niet als roerende inkomsten kunnen worden aangemerkt, maar hetzelfde belastingstelsel zullen ondergaan als de andere beroepsinkomsten die zij als muzikant of acteur verkrijgen.

Dit betekent inzonderheid dat de nevenrechten die een kunstenaar verkrijgt en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit prestaties in dienst van zijn werkgever — waaraan hij met een arbeidsovereenkomst is verbonden — belastbaar zijn als in artikel 30, 1º, en 31, WIB 1992 bedoelde bezoldigingen van werknemers ?

De aan zelfstandige kunstenaars uitbetaalde nevenrechten zijn daarentegen als in artikel 23, § 1, 2º, en 27, WIB 1992 bedoelde baten belastbaar.