3-123

3-123

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JULI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat

Het autorijden met de lichten aan overdag

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gedwongen huwelijken» (nr. 3-772)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de discrepanties tussen de aantallen benoemde parketjuristen en referendarissen bij de Nederlandstalige rechtbanken en bij de Franstalige rechtbanken» (nr. 3-785)
Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de rechtzetting van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten» (nr. 3-771)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de efficiëntie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-780)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vergoeding door het Rampenfonds van de schade veroorzaakt door de recente wolkbreuk boven het Doornikse» (nr. 3-783)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de vergadering van het Midden-Oosten-Kwartet (23 juni 2005)» (nr. 3-940)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de prioriteiten van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie en het dossier Better Regulation» (nr. 3-774)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de bepalingen omtrent de uitoefening van de etherpolitie» (nr. 3-781)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «het einde van de loopbaan van vrouwelijke werknemers» (nr. 3-764)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Werk over «de omvang van de onrechtmatige tarificatie die bedreven wordt door sommige tussenpersonen van operatoren in mobiele telefonie» (nr. 3-775)
Mondelinge vraag van de heer Luc Paque aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van de praktijk van de tatoeages en de piercings» (nr. 3-778)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het protest tegen het vooropgestelde verhuursysteem voor manuele rolwagens in rusthuizen» (nr. 3-779)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie over «de rol van de Senaat in de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling» (nr. 3-776)

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1048)

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1049)

Bespreking

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1050)

Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, §§1, 2, 4 en 5 op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1051)

Bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (Stuk 3-1225)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (Stuk 3-1227)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000 (Stuk 3-1228)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag op 21 november 2002 (Stuk 3-1229)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000 (Stuk 3-1228)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag op 21 november 2002 (Stuk 3-1229)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 (Stuk 3-1250)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1144)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «zijn recente reis naar Zuidoost-Azië en zijn analyse van de politieke evolutie inzake het conflict in Sri Lanka» (nr. 3-917)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de financiering van de strijd tegen malaria» (nr. 3-938)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Stuk 3-1269) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1152) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (Stuk 3-1225)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 (Stuk 3-1227)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000 (Stuk 3-1228)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag op 21 november 2002 (Stuk 3-1229)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 (Stuk 3-1250)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1144)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1048)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1049)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1050)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, §§1, 2, 4 en 5 op te heffen (Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-1051)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het taalgebruik in de faciliteitengemeenten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 3-942)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de huiszoekingen bij de Dienst Interne Controle van de Brusselse politie» (nr. 3-948)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bestraffing van buitenlandse hardrijders» (nr. 3-953)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld» (nr. 3-955)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het organiseren van de gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren van niveau C en B bij de FOD Financiën» (nr. 3-947)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de problemen bij de Hoge Raad van Financiën» (nr. 3-950)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ombudsfunctie in de psychiatrie» (nr. 3-941)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de promotie van het aandeel goedkope voorschriften bij huisartsen» (nr. 3-936)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO)» (nr. 3-937)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het plan voor een structurele beheersing van het geneesmiddelenbudget» (nr. 3-958)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld» (nr. 3-957)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld» (nr. 3-954)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een studie betreffende de werking en kostprijs van de hartcentra in ons land» (nr. 3-944)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk over «de naleving van de garantiewet» (nr. 3-945)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut» (nr. 3-727)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld» (nr. 3-956)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de Gender Gap Index» (nr. 3-946)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen» (nr. 3-728)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de Europese CE-markering en de nefaste gevolgen hiervan voor de Belgische ambachtelijke schrijnwerkers» (nr. 3-925)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de studie naar de energiebevoorrading» (nr. 3-949)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen