3-124

3-124

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 15 JULI 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000 (Stuk 3-1212)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lidstaten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het Civiele Internationale Ruimtestation, gedaan te Washington D.C. op 29 januari 1998 (Stuk 3-1218)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de bij briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima op 12 en 23 februari 2001 (Stuk 3-1249)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (van de heer FranÁois Roelants du Vivier c.s., Stuk 3-1142)

Bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek (Stuk 3-1247)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (Stuk 3-1127)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft (Stuk 3-1298)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap (Stuk 3-1297)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Stuk 3-1301)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1302) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1303) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Stuk 3-1305)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-986)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering