3-121

3-121

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Etienne Schouppe au premier ministre sur «le suivi des commandes militaires et des compensations pour l'économie belge» (nº 3-765)

Mme la présidente. - Mme Els Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques, répondra au nom de M. Guy Verhofstadt, premier ministre.

Je trouve cette délégation de compétences plutôt anormale étant donné le sujet mais, puisque M. Schouppe accepte que Mme Van Weert lise la réponse du premier ministre, je lui donnerai néanmoins volontiers la parole.

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - Honderd minuten geleden werd ik uit de fractievergadering weggeroepen om in de plenaire vergadering mijn mondelinge vraag te stellen. Mevrouw Van Weert zat toen al klaar om te antwoorden. Dat hier weinig respect wordt opgebracht voor de senatoren van de oppositie kan ik nog enigszins begrijpen, maar dat er zo weinig rekening wordt gehouden met de verplichtingen van de regeringsleden, is een andere zaak. Ik dank mevrouw Van Weert voor haar geduld en bereidwilligheid en zal mijn vraag toch maar stellen, anders zat zij hier meer dan twee uur voor niks.

Dankzij de mondelinge vragen die op 26 mei en 9 juni werden gesteld, heeft de vergadering van het opvolgingscomité op 17 juni 2005 dan toch plaatsgevonden. Thans blijkt evenwel dat de ministers die in 2001 niet bij de totstandkoming van het project betrokken waren of andere bevoegdheden hadden, zoals de huidige minister van Economie, nog steeds geen geschreven documentatie over het dossier hebben ontvangen. Ze beschikten derhalve niet over de nodige informatie om met kennis van zaken aan de vergadering deel te nemen. Het Memorandum of Understanding heeft al 17 versies gehad. Dat betekent dat de federale en de regionale ministers van Economie eigenlijk niet weten welke de precieze stand van zaken is van de bestellingen die werden gedaan als compensatie voor de aankoop van militaire vliegtuigen.

Wanneer krijgen alle leden van het ministerieel comité de nodige informatie om hen toe te laten de economische belangen van ons land rechtmatig te verdedigen?

Gaat de eerste minister ermee akkoord om in OCCAR naast militairen ook vertegenwoordigers van de minister van Economie op te nemen?

Is de economische compensatie van 100 percent een verplichting of enkel een streefdoel?

Hoe kan België het saldo aan mogelijke compensaties ten bedrage van ongeveer 700 miljoen euro binnen halen?

Welke bestellingen van de fabricageketting werden nog niet geplaatst? De verschillende industrieën moeten immers weten waarvoor ze zich kandidaat kunnen stellen.

Wat blijft nog beschikbaar in het deel van het logistieke beheer van de militaire bestellingen?

Welke maatregelen werden reeds uitgewerkt om bij de eerstvolgende bestellingen, bijvoorbeeld van helikopters, de economische compensaties vanaf het begin in overleg met de Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Economie vast te leggen?

Mme la présidente. - Madame, je vous demande formellement de signaler au premier ministre que le Sénat n'apprécie pas cette méthode de travail. Les membres du gouvernement doivent, le jeudi, être à la disposition du parlement.

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik zal deze boodschap overbrengen.

Ik lees het antwoord van de eerste minister.

Op het opvolgingscomité A400M van 17 juni 2005 is beslist dat de leden van het comité over documentatie op cd-rom kunnen beschikken.

De Ministerraad heeft de minister van Landsverdediging aangeduid om België in OCCAR te vertegenwoordigen. De mogelijkheden om de economische dimensie te optimaliseren worden onderzocht.

Het A400M-programma is een programma van internationale samenwerking zonder nijverheidscompensaties in de klassieke zin. De deelname van de industrieën van de deelnemende landen is gebaseerd op competitiviteit. De resultaten van het A400M-programma, die a posteriori worden verstrekt, zullen worden opgenomen in de global workshare balans die in OCCAR wordt opgesteld. De hoofdcontractant, AM SL, tracht daarbij, zonder de toewijzing op basis van concurrentie los te laten, een zo evenwichtig mogelijke verdeling na te streven.

AM SL is verantwoordelijk voor de werkverdeling en voor de selectie van de onderaannemers. De hoofdcontractant heeft een contractuele verbintenis om een redelijke inspanning te leveren om de werklast te verdelen over de industrieën van de verschillende deelnemende landen volgens het aantal bestelde vliegtuigen, op voorwaarde dat deze industrieën concurrentieel zijn qua kwaliteit, prijs en leveringsvoorwaarden. Daarom roept de Vlaamse minister van Economie terecht de bedrijven op om hun dossier rechtstreeks bij Airbus te verdedigen. Het Belgische aandeel in het totaal van het programma kan op basis van de beschikbare gegevens worden geschat op maximum 300 miljoen euro.

AM SL zou in de toekomst een procedure voor de volgende systemen kunnen starten: air-conditioning, communications, electricity, cargo handling and furnishing, fire protection, hydraulics, ice and rain, indicating and recording, tyres, navigation, oxygen, maintenance, network server system, propulsion system, related systems en defensive aids sub-systems.

Het concept van logistiek beheer is nog niet uitgewerkt.

Voorzover het een nationaal aankoopprogramma betreft, is de wetgeving voor nijverheidscompensaties van toepassing. In het economisch bestek worden bepalingen opgenomen die een evenwichtige spreiding kunnen bevorderen. Op de Ministerraad van 11 maart 2005 werd beslist dat in de evaluatiemethode van de economische offerte hieraan bijkomende aandacht moet worden geschonken.

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - Dat de informatie wordt gegeven op cd-rom werd door de deelnemers niet aanvaard, aangezien op de cd-rom bepaalde passages werden weggelaten en ze graag de volledige documentatie zouden hebben.

Wat de verwijzing naar de competitiviteit betreft, is het verbazingwekkend dat de Belgische bedrijven die niet in aanmerking kwamen, blijkwaar wel competitief genoeg zijn bij Boeing, waar ze bovendien moeten opboksen tegen de goedkope dollar.

Ik begrijp niet waarom in België moet worden onderzocht of de vertegenwoordigers van de minister van Economie bij het project kunnen worden betrokken. Voor de andere landen is de aanwezigheid van de verdedigers van de economische belangen blijkbaar wel evident. Het volstaat dat de regering haar delegatie samenstelt uit vertegenwoordigers van Landsverdediging en van Economie.