3-121

3-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Landsverdediging over «de militaire privé-maatschappijen» (nr. 3-761)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Werk over «de studentenarbeid» (nr. 3-752)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «het einde van de loopbaan van vrouwelijke werknemers» (nr. 3-764)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de verklaringen van de minister-president van de Waalse regering tot het instellen van belastingvrije gebieden» (nr. 3-766)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de controle van slagers door de stedelijke inspectiediensten» (nr. 3-768)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de koppeling van de accreditering van huisartsen aan het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen» (nr. 3-760)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid in de recreatiecentra» (nr. 3-767)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de nieuwe asielprocedure» (nr. 3-769)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de verwijdering van kernwapens» (nr. 3-684)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de rol van de NAVO en de Europese Unie in Darfur» (nr. 3-920)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de EUSEC-RDC-missie van de Europese Unie» (nr. 3-921)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de eerste minister over «de opvolging van de militaire bestellingen en de economische compensaties voor de Belgische economie» (nr. 3-765)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de naleving van het beginsel van de filosofische en godsdienstige neutraliteit van de justitie» (nr. 3-762)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de moeilijkheden bij de vernieuwing van de organen van de islamitische eredienst» (nr. 3-770)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd (Stuk 3-1135) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Stuk 3-1118)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek (Stuk 3-1135) (Evocatieprocedure) (Nieuw opschrift)
Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1254) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit over «de aankoop van treintickets via een sms-bericht» (nr. 3-933)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de maatregelen inzake de eentalige politiemanschappen van de Brusselse korpsen» (nr. 3-922)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «een bijeenkomst van een internationale vereniging van politiechefs in Parijs op 23 en 24 mei 2005» (nr. 3-923)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de nietigverklaring van aangegane schijnhuwelijken» (nr. 3-924)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het terugkerende gebrek aan penitentiaire beambten in de gevangenis van Doornik» (nr. 3-935)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van het geneesmiddel Lyrica» (nr. 3-929)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de resultaten van een Europees onderzoek betreffende zeldzame ziekten» (nr. 3-927)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de epidemiologie van de menselijke brucellose in België» (nr. 3-930)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijke risico's van amalgaamtandvullingen» (nr. 3-931)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie over «de harmonisatie van de labels voor eerlijke handel» (nr. 3-928)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de interpretatie van de wet op gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 3-934)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het intrafamiliale geweld en het nationale actieplan voor partnergeweld» (nr. 3-919)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Rechtbank van eerste aanleg
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad