3-120

3-120

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JUNI 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Stuk 3-1135) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Stuk 3-1118)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1254) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering