3-119

3-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Mobiliteit over ęde luchthaven van ZaventemĽ (nr. 3-754)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Op 18 juni jongstleden heeft vice-premier Reynders het oude idee opgerakeld om een tweede `nationale' luchthaven uit te bouwen in Bierset, Charleroi of Oostende. Dat zou de luchthaven van Zaventem kunnen ontlasten.

Het was een ongelukkige uitspraak, omdat de minister van Mobiliteit al genoeg in de penarie zit en met de luchthaven van Zaventem al geen kant meer uit kan. Hij moet al erkennen dat hij in een complete impasse komt als de verschillende gewesten het niet eens geraken over de geluidsnormen. Hij zei zelfs in dat geval Zaventem te moeten sluiten.

Veel mensen zijn daar vrij lichtzinnig over gegaan, maar Zaventem sluiten betekent een verlies - rechtstreeks en onrechtstreeks - van 60.000 jobs. De minister weet dat ook en probeert daarom de geluidsnormen in de verschillende gewesten op elkaar af te stemmen. De Vlaamse regering heeft miljoenen euro veil om te investeren in de verkeersinfrastructuur en in bedrijfsterreinen in Zaventem.

En nu lanceert vice-premier Reynders het voorstel om na te denken over een tweede nationale luchthaven! Dat is een bijzonder lichtzinnig voorstel. Bedrijven in en rond Zaventem verkeren al in onzekerheid. Ze weten niet wat er met de luchthaven gaat gebeuren. PotentiŽle investeerders worden door die onzekere toekomst afgeschrikt.

Wat denkt de minister van Mobiliteit over de idee van vice-premier Reynders? Wat is de stand van zaken omtrent de overeenstemming van de geluidsnormen tussen het Brussels en het Vlaams gewest? Die overeenstemming is de sleutel om tot een oplossing te komen.

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - De gezondheid van de bevolking wordt in ons land zeer sterk door de Grondwet beschermd. Dat is een goede zaak. De diverse gerechtelijke uitspraken over Zaventem vormen samen echter een probleem voor het voortbestaan van een luchthaven in de buurt van Brussel. De rechter stelde dat de geluidsnormen die Brussel hanteert een correcte toepassing zijn van artikel 23 van de Belgische Grondwet. Dat doet de vraag rijzen op welke manier een luchthaven in Zaventem kan worden behouden.

De beslissing van de Brusselse regering om het arrest van het hof van beroep voorlopig niet te betekenen, ging uit van de wens om de luchthaven in Zaventem te behouden. In dat kader heb ik momenteel contacten met de Brusselse en de Vlaamse regering. Hopelijk leidt dat de komende dagen tot resultaten.

Een eventueel akkoord zal over de toekomst van Zaventem handelen. We zullen dan duidelijke afspraken moeten maken over de toekomstige capaciteit van Zaventem. Daarom beschouw ik het idee van collega Reynders, dat overigens niet nieuw is, niet zomaar als negatief. Er circuleren ook andere ideeŽn, die in de richting van een afbouw van de capaciteit van Zaventem gaan. Er zijn tal van discussiepunten die we zullen moeten oplossen.

Ik hoop alleen dat we erin slagen om de internationale wereld duidelijk te maken dat we de logistieke economie in BelgiŽ belangrijk vinden en dat we daaromtrent een toekomstvisie hebben. Een toekomstvisie over de logistieke economie in BelgiŽ houdt ook een toekomstvisie over alle Belgische luchthavens in.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De minister is nogal op de vlakte gebleven. Ik begrijp dat ook wel.

Dat het Brussels Gewest hem een maand uitstel gunt en wacht met het betekenen van de uitspraak, interpreteert de minister als een teken van wil om de luchthaven te behouden. Dat kan best zijn, maar het Brussels Gewest heeft er toch maar voor gezorgd dat er nooit een echt spreidingsplan is kunnen komen. Dat weet de minister ook.

Verder zegt de minister dat hij het idee van minister Reynders niet verwerpt. De minister heeft zelf gezegd dat de luchthaven uiteindelijk zal moeten sluiten als het Brussels Gewest geen stap doet. Hij kan dan als minister immers niets meer doen, omdat alles zal worden aangevochten voor een rechtbank. De minister zegt dat hij een wetsontwerp zal indienen om te beletten dat de mensen bij elke nieuwe beslissing naar een rechtbank stappen. Op zich is dat een goede zaak. Maar wat zal er in dat wetsontwerp staan?

De minister blijft de speculaties voeden wanneer hij het idee van minister Reynders over een tweede grote internationale luchthaven niet verwerpt. De mensen vragen zich af of de luchthaven van Zaventem zal blijven bestaan, als zelfs de minister vreest dat er aan sluiting moet worden gedacht. Weet de minister wel wat dat betekent voor het bedrijfsleven, voor eventuele investeerders en voor de werkgelegenheid van 60.000 mensen? Vele politici, zeker Brusselse, maar zelfs de minister springen daar bijzonder lichtzinnig mee om.

Ik kan aannemen dat de minister niet al zijn plannen in de Senaat kan ontvouwen, maar ik hoop dat er eindelijk eens duidelijkheid komt. We zitten al meer dan een jaar in onzekerheid en dat moet nu eens moeten ophouden.