3-119

3-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Actualiteitendebat

De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «bijkomende bescherming voor vluchtelingen» (nr. 3-758)

Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toename van de aanvragen inzake staatloosheid en de wijze waarop ze worden behandeld» (nr. 3-918)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de richtlijn waarbij nieuwe verplichtingen worden opgelegd aan de hersteldiensten bij hun interventies op het autowegennet» (nr. 3-914)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het International plant genetic resources institute, gedaan te Rome op 9 oktober 1991 (Stuk 3-1175)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 (Stuk 3-1198)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Belgische standpunt inzake het Arms Trade Treaty» (nr. 3-901)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de sensibilisering inzake de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese Grondwet» (nr. 3-905)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de noodhulp» (nr. 3-906)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen» (nr. 3-748)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het International plant genetic resources institute, gedaan te Rome op 9 oktober 1991 (Stuk 3-1175)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 (Stuk 3-1198)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Landsverdediging over «het aankoopdossier van militaire transportvliegtuigen» (nr. 3-755)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de rationele aanwending van het bloed» (nr. 3-735)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de niet-indexering van de erelonen van artsen» (nr. 3-757)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de Fiscobus» (nr. 3-904)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Mobiliteit over «de luchthaven van Zaventem» (nr. 3-754)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «de proeven die worden opgelegd om het rijbewijs terug te krijgen» (nr. 3-759)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de dringende bus-aan-busbedeling voor zaken van algemeen belang» (nr. 3-743)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de monopolisering van de cultuurmarkt» (nr. 3-899)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het toezicht op herverzekeraars» (nr. 3-908)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit over «het gebruik van de parkings voor gehandicapten» (nr. 3-885)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de minister van Mobiliteit over «de invoering van de digitale tachograaf» (nr. 3-910)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Werk over «de veiligheid van pretparkattracties» (nr. 3-911)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de wet van 17 juni 2004 inzake de gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 3-915)

Vraag om uitleg van mevrouw Jeannine Leduc aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de inhoudelijke aspecten van enkele verdragen inzake de nationaliteit» (nr. 3-916)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de teruggave van gestolen goederen uit het buitenland» (nr. 3-900)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toepassing van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie» (nr. 3-913)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de aanwijzing en uitoefening van managementfuncties in de federale programmatorische overheidsdiensten (POD)» (nr. 3-902)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de consequenties van de waarschijnlijke vernietiging van de benoeming van een aantal topmanagers door de Raad van State» (nr. 3-912)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen» (nr. 3-903)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de uitvoering van de wet eenheid van loopbaan» (nr. 3-907)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Auditoraat-generaal
Nationale Arbeidsraad
Europees Parlement