3-116

3-116

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Samenstelling van een fractie

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de voorlopige invrijheidstelling» (nr. 3-720)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de moord die werd begaan te Watermaal-Bosvoorde» (nr. 3-724)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de minister van Landsverdediging over «de Belgische industriële participatie bij defensiebestellingen» (nr. 3-731)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de aftrekbaarheid van ziekenfondsbijdragen door grensarbeiders in Nederland» (nr. 3-719)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de regularisatiewetgeving en het in detentie houden van minderjarigen» (nr. 3-732)

Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering (Stuk 3-1184) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken (Stuk 3-1162) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «internetfraude met dialers» (nr. 3-730)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Werk over «de te nemen maatregelen bij de creatie van een website van het type www.jobdumping.de in België» (nr. 3-723)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Werk over «de opname van tijdskrediet en thematische verloven door mannen en vrouwen» (nr. 3-727)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Werk over «de misverstanden bij studenten inzake studentenarbeid» (nr. 3-733)

Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 3-1134)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de pensioenbijdrage van piloten» (nr. 3-728)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verzorgingscentra voor autisme» (nr. 3-722)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de onrust in de regio van de Westelijke Sahara» (nr. 3-729)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de inspanningen van België om het volume van zijn ontwikkelingshulp te verhogen en de 0,7% van het BBP te bereiken» (nr. 3-725)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de hongersnood in Niger en de aangekondigde tsunami» (nr. 3-726)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de problemen met Tax-on-web» (nr. 3-873)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de mogelijke gevolgen van de niet-verzending van 123.705 aanslagbiljetten» (nr. 3-874)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de bijstand bij de aangifte van de personenbelasting» (nr. 3-846)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de aftrekbaarheid van kosten voor promotiefeesten» (nr. 3-877)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten» (nr. 3-851)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de pesttelefoons naar de hulpdiensten» (nr. 3-876)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de problemen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek» (nr. 3-875)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de slaagcijfers voor de taalexamens die het Selor organiseert» (nr. 3-871)

Stemmingen

Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering (Stuk 3-1184) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken (Stuk 3-1162) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie (Stuk 3-1134)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de schikkingen die de FOD's nemen bij te hoge temperaturen» (nr. 3-872)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de minister van Mobiliteit over «de ontruiming van wegen na een verkeersongeval» (nr. 3-879)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de nieuwe demobilisatiewet in Colombia» (nr. 3-867)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Commissie voor de Rechten van de Mens» (nr. 3-883)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de onafhankelijkheid van Montenegro» (nr. 3-868)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen» (nr. 3-878)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de controle op wilde dieren in gevangenschap» (nr. 3-881)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de voorgestelde reglementering van de tatoeage- en piercingsector» (nr. 3-870)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de mensenrechten in Guatemala» (nr. 3-869)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de beveiligde repatriëring van 7 asielzoekers naar de DRC» (nr. 3-884)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Auditoraat-generaal
Hoven van Beroep
Hof van Cassatie
Arbeidshof
Parket-generaal
Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie
Zilverfonds