3-1028/2

3-1028/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

16 JUNI 2005


De hervorming van de Verenigde Naties


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 3

In aanbeveling 3 het vierde zinsdeel in fine aanvullen als volgt :

« ... en bijkomende maatregelen te nemen onder andere door de herdefiniëring van het begrip draagbare schuld en door de uitbreiding van de schuldverlichting tot niet-HIPC's en midden-inkomenslanden; »

Verantwoording

De huidige maatregelen inzake schuldkwijtschelding zijn thans onvoldoende om de MDG's te bereiken. Daarom zijn bijkomende maatregelen nodig die een groter aantal landen in het Zuiden in de mogelijkheid moeten stellen om de MDG's te bereiken. Ook de secretaris-generaal pleit in die zin.

Nr. 2 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 7

Aanbeveling 7 vervangen als volgt :

« 7. Rekening houdend met de energiebehoeften voor de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden, alles in het werk stellen opdat alle Staten het Protocol van Kyoto in 2012 volledig uitgevoerd hebben en tevens bij te dragen tot de uitwerking van een breder internationaal kader inzake de bestrijding van de emissie van broeikasgassen na 2012. »

Verantwoording

Dit amendement wil in de eerste plaats vooral de klemtoon leggen op de uitvoering van het huidige Kyoto-protocol en wil het pas in tweede orde hebben over een mogelijk tweede protocol.

Nr. 3 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 24

De aanbeveling 24 in fine aanvullen als volgt :

« ... en een effectieve controle op en de afdwingbaarheid van de VN-wapenembargo's te verzekeren. »

Verantwoording

De strijd tegen de verspreiding van lichte wapens en de illegale handel in wapens kan maar efficiënt verlopen indien ook de wapenembargo's van de VN tegen één of meer landen effectief gecontroleerd worden en ook effectief afgedwongen kunnen worden. Ook de secretaris-generaal bepleit dit in zijn aanbevelingen.

Nr. 4 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 29

In aanbeveling 29 het eerste zinsdeel doen vervallen.

Verantwoording

Door te stellen dat de definitie van terrorisme in geen geval afbreuk kan doen aan het recht op zelfbeschikking van volkeren onder buitenlandse bezetting, doet men afbreuk aan de definitie die de secretaris-generaal aan terrorisme geeft. De zinsnede over recht op zelfbeschikking geeft op die manier een soort vrijgeleide voor terroristische acties in dergelijke omstandigheden of in elk geval een argument om ze te rechtvaardigen en wijkt in die zin af van het hoofdbestanddeel van de definitie van Kofi Annan die de nadruk legt op « burgers als onschuldige slachtoffers ».

Nr. 5 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 36

Aanbeveling 36 doen vervallen.

Verantwoording

De follow-up en de controle via sanctiecomités bestaat nu reeds en functioneert, alle omstandigheden in acht genomen, relatief goed. Een nieuwe Raad oprichten, waarvan niet duidelijk is welke plaats deze in het hiërarchisch geheel zal innemen, heeft dan ook geen enkele meerwaarde.

Nr. 6 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 49

In aanbeveling 49 het tweede zinsdeel vervangen als volgt :

« een grotere rol toekennen aan het maatschappelijk middenveld op basis van de reeds bestaande banden met ECOSOC en ter uitvoering van de voorstellen ter zake in het Cardoso-rapport (A/ 58/817 en Corr. 1); »

Verantwoording

Vaak wordt het democratisch deficit van de algemene Vergadering aangeklaagd omdat enkel de vertegenwoordigers van de Staten er zitting hebben. Dit kan opgevangen worden door een grotere rol toe te kennen aan de civiele samenleving. Het zogenaamde Cardoso-rapport stelt dat een constructieve samenwerking met de civiele maatschappij geen optie is maar een noodzaak voor de VN. Haar aanbevelingen zijn dan ook zeer verdienstelijk en dienen alle steun te krijgen bij de uitvoering ervan, omdat het een nieuwe inhoud geeft aan multilateralisme, met name een reeks van formele en informele banden met NGO's, parlementsleden, lokale besturen en het bedrijfsleven. Deze actoren voegen bijkomende expertise toe aan het debat, maken het transparanter, zorgen voor meer legitimiteit omwille van hun banden met bredere bevolkingsgroepen en vooral brengen het dichter bij de betrokkenen zelf.

Nr. 7 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 49bis (nieuw)

Een aanbeveling 49bis invoegen, luidende :

« 49bis. teneinde het draagvlak voor de werking en de doelstellingen van de VN bij de lokale bevolking te vergroten en te blijven stimuleren, netwerken in de individuele lidstaten uitbouwen en subsidiëren; »

Verantwoording

Er is dringend nood aan een breder maatschappelijk draagvlak. Tal van initiatieven kunnen genomen worden om het brede publiek te informeren over de VN, belangrijke internationale vraagstukken, zoals de MDG's, mensenrechten, ... Dit is niet alleen een taak van de VN zelf maar ook van de autoriteiten in de lidstaten zelf. Niet alleen moeten zij de bevolking informeren, men moet ook bestaande initiatieven ondersteunen.

Nr. 8 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 49ter (nieuw)

Een aanbeveling 49ter invoegen, luidende :

« 49ter. op te roepen tot de oprichting van een parlementaire assemblee bij de VN binnen het VN-systeem, die het democratisch profiel en het internationale democratische proces van de organisatie ten goede zou komen en het maatschappelijk middenveld in de gelegenheid zou stellen direct bij het besluitvormingsproces betrokken te zijn; »

Verantwoording

Er is nood aan een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en een democratische controle. Die rol kan weggelegd worden voor een parlementaire assemblee zoals ook overigens de Europese Unie of de Raad van Europa, weliswaar op een verschillende wijze, die ingevuld heeft. Deze parlementaire assemblee binnen de VN moet dan ook een daadwerkelijk informatie-, participatie- en controlerecht hebben en zou tevens in de mogelijkheid moeten verkeren om aanbevelingen tot de algemene Vergadering goed te keuren.

Nr. 9 VAN DE DAMES THIJS EN de BETHUNE

Aanbeveling 51

Aanbeveling 51 vervangen als volgt :

« 51. eraan herinneren dat benevens een hervorming van de Veiligheidsraad ook de andere aspecten van de hervorming van de Verenigde Naties ten volle hun kans moeten krijgen; »

Verantwoording

De oorspronkelijke aanbeveling aanvaardt reeds impliciet dat een hervorming van de Veiligheidsraad zal uitblijven. De herformulering van deze aanbeveling suggereert hetzelfde, evenwel op een positieve manier, zonder het succes van de cruciale en moeilijke hervorming van de Veiligheidsraad reeds in vraag te stellen.

Erika THIJS
Sabine de BETHUNE.