3-115

3-115

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het forum voor de staatshervorming» (nr. 3-704)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Het forum voor de staatshervorming dat werd aangekondigd in de federale regeringsverklaring van 2003 is intussen een monster van Loch Ness geworden: soms duikt het op, dan is het weer weg, maar veel zien we er niet van.

Na de hele saga rond Brussel-Halle-Vilvoorde rijst de vraag of dit forum, ondanks het feit dat de regering al de helft van haar regeerperiode heeft uitgedaan, nog zal bijeenkomen. Aan de ene kant heeft PS-voorzitter Di Rupo, in de nasleep van Brussel-Halle-Vilvoorde, laten weten dat hij alle communautaire problemen in de koelkast wil stoppen. Aan de andere kant verklaarde de eerste minister nog zeer recent in de Kamer, tijdens het B-H-V-debat, dat er toch nog tijdens deze regeerperiode werk wordt gemaakt van dat forum.

Tegenover de verklaring van Elio Di Rupo staat de verklaring van minister-president Leterme van 18 mei 2005, die nog altijd als volgt naar het forum verwijst: `Daarom moeten de vragen van Vlaanderen over een betere bevoegdheidsverdeling op de agenda worden geplaatst. Op het in het federale regeerakkoord voorziene forum zal de Vlaamse regering, conform het Vlaamse regeerakkoord, de gerechtvaardigde eisen inzake financiële en fiscale autonomie, bijkomende en homogene bevoegdheden en constitutieve autonomie aan de orde stellen.' Daarom mijn vraag waar dat forum blijft. Ik heb de vice-eerste minister daar al over ondervraagd op 6 november 2003, een paar maanden na de installatie van de regering. Hij verklaarde toen: `Minister Michel' - die toen bevoegd minister was voor de Institutionele Aangelegenheden - `en ikzelf zullen binnen de komende weken een basistekst opstellen waarin de samenstelling en de timing van het forum aan bod komen. Het is de bedoeling daar alle kwesties punt na punt te behandelen'. De vice-eerste minister heeft toen de diverse punten aangehaald. Het eerste grote punt was zowaar de verkeersveiligheid.

Het forum is van start gegaan op 19 oktober 2004, vele maanden later, en na die oprichtingsvergadering is er in feite niet veel meer van gehoord.

Ik heb heel geduldig gewacht en pas op 9 december 2004 heb ik de vice-eerste minister opnieuw ondervraagd. Hij antwoordde toen dat er op het vlak van de samenstelling van het forum nog één detail moest worden geregeld, namelijk de vertegenwoordiger van de Senaat en hij beloofde: `We zullen binnen de komende weken een voorstel van agenda opmaken'. Maar daar is nog altijd niets van in huis gekomen. De regering is intussen in de helft van haar regeerperiode. De Vlaamse regering heeft er opnieuw en zeer uitdrukkelijk op aangedrongen het forum bijeen te roepen en er niet alleen de agenda van de federale regering te behandelen, maar ook de punten die de Vlaamse regering wil aankaarten inzake homogene bevoegdheidspakketten, financiële en fiscale autonomie.

Om al die redenen heb ik voor de vice-eerste minister opnieuw enkele vragen.

Wordt dat forum nog opgestart tijdens deze regeerperiode en zo ja, wanneer, met welke agenda, met welke timing en met welke finaliteit voor ogen?

Blijven de woorden die de vice-eerste minister op 6 november 2003 uitsprak, nog altijd gelden? Kan op het forum nog altijd `alles besproken worden'? Geldt dat ook voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en geldt dat eveneens voor alle punten die de Vlaamse regering naar voren heeft geschoven in haar regeerverklaring van 18 mei jongstleden?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De regering blijft op het standpunt dat in het regeerakkoord van 2003 is opgenomen. Bij de installatie van het forum op 19 oktober 2004 heeft de premier dat standpunt herhaald. Belangrijke onderdelen ervan zijn onder meer homogene bevoegdheidspakketten voor de Senaat, constitutieve autonomie voor het Brussels gewest, herziening van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek en de verkiezingsdata voor federale en deelstaatverkiezingen.

Bij de vertrouwensstemming van enkele weken geleden heeft de eerste minister bevestigd dat het regeerakkoord zal worden uitgevoerd. Alles kan uiteraard worden besproken, maar dat heeft niet veel zin als we niet verwachten tot een resultaat te komen. Ik geloof niet dat het forum kan worden gezien als een herkansing van de vorige besprekingen. De regering stelt dat er een probleem is dat in 2007 opgelost moet zijn en niet noodzakelijk vroeger. Van mij moet weinig initiatief worden verwacht om opnieuw een groot gesprek over Brussel-Halle-Vilvoorde te beginnen, wetende dat het vorige gesprek is mislukt. Dat betekent echter niet dat het forum niet verder kan werken. Het is wel verstandig om even de tijd te nemen om de problemen die rond Brussel-Halle-Vilvoorde zijn gerezen tot rust te laten komen, zodat kan worden gestart in een meer serene sfeer. De kans dat er na de zomervakantie opnieuw kan worden gepraat is groter dan nu. De verstandhouding tussen de partijen moet daarvoor voldoende goed zijn. Het is dus verstandig wat tijd te nemen alvorens met het forum te starten.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De bedoeling van mijn vraag bestond er niet enkel in Brussel-Halle-Vilvoorde nog eens op te rakelen. Met de handige truc om de verkiezingen van 2007 einde juni te laten plaatsvinden, wordt een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde vier jaar uitgesteld. Dan moet die oplossing er niet zijn vóór de verkiezingen van 2007, maar wel vóór de verkiezingen van 2011.

Naar aanleiding van de problemen rond Brussel-Halle-Vilvoorde heeft de Vlaamse regering een stelling ingenomen met betrekking tot het forum zelf. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Brussel-Halle-Vilvoorde op het forum aan bod zou komen. Op 6 november 2003 heb ik de vice-premier daarover een vraag gesteld. Hij antwoordde dat het binnen enkele weken zou worden opgestart. Het heeft geduurd tot oktober 2004. Na een startvergadering hebben we er niets meer over gehoord. Het enige wat de vice-premier nu zegt is dat we wel zullen zien na de zomer. Ik leidt daaruit af dat nog helemaal niet is afgesproken wanneer het overleg effectief start. `Na de zomer' kan ook betekenen `binnen enkele jaren'.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Ik zeg na de zomer.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - In 2007 is ook `na de zomer'. Ik besluit dat de regering helemaal niet van plan is om te starten met dat forum.