3-113

3-113

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 MEI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A400M» (nr. 3-701)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving» (nr. 3-696)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanwijzing van de nieuwe Moslimexecutieve van België» (nr. 3-700)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de draagmoeders» (nr. 3-694)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het risico op een griepepidemie» (nr. 3-705)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de politieke toestand in Congo en de aanwezigheid van Chinese actoren op de Congolese markt van natuurlijke hulpbronnen» (nr. 3-686)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de staatsbegroting in Congo» (nr. 3-697)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel» (nr. 3-702)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de civiele veiligheidsdiensten» (nr. 3-699)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «een proefproject met bevoegdheden voor de hoofdredders op basis van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet» (nr. 3-706)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Mobiliteit en aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «de afschaffing van de fiscale zegels voor rijbewijzen» (nr. 3-703)

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft (Stuk 3-1124) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Werk over «de praktijken inzake loonsverhoging van Ryanair» (nr. 3-698)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-988)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-12)

Bespreking

Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Stuk 3-1166) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden» (nr. 3-808)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanpak van familiaal geweld» (nr. 3-812)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toekomst van de diensten Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM)» (nr. 3-818)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de lijst van extremistische en terroristische groeperingen bij de Antwerpse politie» (nr. 3-821)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de stilgevallen economische groei» (nr. 3-814)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de onveiligheid op risicotreinen» (nr. 3-825)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de fiscaliteit inzake biobrandstoffen» (nr. 3-826)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de organisatie en de financiering van het elektronisch stemmen in 2006» (nr. 3-831)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het salaris en de terugbetaling van kosten voor het personeel bij de Belgische zending te New York» (nr. 3-800)

Politieke fractie - Naamsverandering

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft (Stuk 3-1124) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-988)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-12)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «de uitwerking van de evaluatie ex ante van de wetgeving» (nr. 3-830)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het onderzoek naar de moord op een Belgische jezuïet» (nr. 3-822)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de kritiek van het Rekenhof ten aanzien van de verrichtingen die de Administratie van Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale administraties» (nr. 3-817)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de begroting van de CDSCA» (nr. 3-781)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de klinische fase I-studies» (nr. 3-809)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de maagzuurremmers (PPI's)» (nr. 3-811)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de palliatieve dagcentra» (nr. 3-827)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de vereenvoudigde procedure in het kader van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (IKEA-wet)» (nr. 3-829)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de handelsbetrekkingen met Birma» (nr. 3-759)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-823)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de subsidiëring van huizen voor buitenlandse studenten» (nr. 3-824)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Niet-Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Auditoraat-generaal
Hoven van Beroep